ЯАГААД САЙТ ХЭРЭГЛЭХЭБ

1) РЕГИСТРАЦИ, гээд дарахат. Регистрацида ороходоо нэрэ обогоо, псевдонимаа латиницаар, зай забһаргүйгөөр (без пробелов) тоншохот.
2) e-mail — дэ бэшэг ерэхэдэнь ссылкээрнь орохот
3) УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ — гээд дарахат
4) ЛИТЕРАТУРА, ПУБЛИКАЦИИ, ИЛЛЮСТРАЦИИ — гээд үгэнүүд зүүн тээ гараха. Танай ажалта таарууень дарахат
5) ДОБАВИТЬ НОВОЕ — гээд дарахат
6) Зохёол, мэдээ табихын «сонхо» нээгдэхэ
7) Дээрэнь нарин “шугам” байха, тэрээн соо зохёолой нэрэ бэшэхэт. Бэшээгүй бол, миин тоо гараха
8) Зохёолдо таарама зураг табиха һаа, зохёол табихын урид МЕДИАФАЙЛ — гээд дарахат
9) Таарама зураг оруулаад, ВСТАВИТЬ -гэжэ үгэ дарахат, тиигээд,
10) ТЕКСТ — гэжэ үгэ дараад, өөрын зохёол зурагуудай доро табихат
11) Зураггүйгөөр табихаа һанабал, МЕДИАФАЙЛ дарангүй зохёол табихада болохо. Зохёолой нэрынь дээдэхи шугамда нэрэ бэшэхэеэ бү мартагты.
12) Зохёолой доро өөрынгөө нэрэ обог, псевдоним үшөө дахин бэшээд, жэл, үдэр бэшэхэдэ болохо.
13) Найганги (курсив)гар бэшэгтэй гү, али, үдхэн хараар тэмдэглэхээ һанаа хадаа, ВИЗУАЛЬНО -гэжэ дараад, таараһан тэмдэг дарахадатнай болохо.
14) Баруун тээнь ТИПЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ — гээд байха . Тэндэ тааруу юумэндэнь тэмдэг — галочка табихат, жэшээнь, шүлэг һаа -Стихи поэмы гээшэдэ…
15) Үшөө дахин уншажа шалгаад, ДОБАВИТЬ МОДЕРАТОРУ — гээд дарахат.
16) Модератор хаража шалгаад, сайт дээрэ табиха.
17) Зохёолой сайт дээрэ гараһанай удаа, Та өөрынгөө зохёолтой хуудаһанай ссылкэ- холбоое бүхы социально сеть дээгүүр тараахат. Жэшээь, Вконтакте соо байдагһаа тиишэнь — өөрын таһагта, али, Одноклассники, Вайбер руу гү гэхэ мэтэ…

Сайтын доро Правила пользования, Политика конфидинциальности, Пользовательское соглашение гэжэ зүйлнүүдые уншаарайт.
РФ-иин Хуулида эсэргүү гү, али ондоо арадые, ондоо мүргэл шажан дайраһан юумэ табижа болохогүй.
Энэ сайт саашаа хэгдэхэ, алдуу эндүү байбал , заһагдаха, оршуулагдаха…
Хүндэтэ нүхэд, энэ сагай зохёолшодой өөөрын ажал табижа байхын буряад хэлэтэй уран зохёолой сайт эгээн түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэбэ гээшэ. Эндэ зохёолнудай хажуугаар шэнжэлэлгын болон бусад мэдээ, уран зурагуудые табажа боломоор.
Зохёогшын ажал эрхэ хуулиин талаар хамгаалагдана.
Зохёогшын эрхэ (Авторские права) хуулиин ёһоор зохёолшоной, зурагшанай өөрын мэдээдэ үлэдэг юм .

Амжалта хүсэнэбди бүгэдэ зондоо!