АВТОР

Бальбурова Баира

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 30 ноября 2021, 17:07

Арадай үльгэр. Хилгэндэй Мэргэн

  Урдын урда сагта хилэн хара моритой Хилгэндэй Мэргэн хаан байhан ха. Араараа дүүрэн Ай түмэн адуутай, Yбэрээрээ дүүрэн Yй түмэн үхэртэй. Иимэ хаанайхи hэн ха. Тэрэ адуу малынъ харадаг нэгэ Бабагалдай гэжэ үбгэн байгаа.Тэрэ үбгэн малаа адуулжа ябатараа, нэгэ далайн хажууда олигой үндэн гэрэй байхыень хараба. Энэ гэртэ хүрэжэ ерэхэдэнь, тэндэнь арбан табан тархитай […]

Автор:

читать весь текст...

 30 ноября 2021, 17:01

Арадай vльгэр.Хоридой Баатар

Хоридой Баатар Байгал далайhаа холо бэшэ, мүнөө сагта эхирид буряадай hууhан газар дээрэ, үхэр, моринойшье үгы сагта, Буряадай гэжэ нэрэтэй үндэр наhатай ангуушанай Булагад, Эхирэд ба Хоридой гурбан хүбүүд ажаhууhан гэхэ. Эдэ аха дүүнэр гай тодхор болоогүй байхадань, гашуудал гэжэ мэдээгүй, жаргалтай hууhан байна. Харин гэнтэ гай тодхор, ган гасуур болобо. Анхан сагта аханар агнуурида […]

Автор:

читать весь текст...

 30 ноября 2021, 16:55

Арадай vльгэр. Нюсэгэн Боролзай

Нюсэгэн Боролзой   Нюсэгэн Боролзой хүбүүн гэжэ дээдэ үедэ байһан гэдэгаа, аба эжыгээ ан гүрөөл хэжэ тэжээдэг. Мал юумэш байхгүй, ганса ухнатай, хубсаһа хунарш үгэй шахуу, иимэ ядуу амьдаралтай нэгэ хүбүүн байгаа гэнээ. Тиигээд нэгэ үдэр гүрөөһэлжэ ябатарань, хабха зүүжэ, хабха табижа ябадаг байгааемсэн. Нэгэ хабхадань баабгайн хүбүүн оршоһон байна гэнэ. Амиин хороогоод алаад ябаха […]

Автор:

читать весь текст...

 30 ноября 2021, 16:49

Арадай үльгэр. Долоон ангууша хүбүүд

 Долоон ангууша хүбүүд тайгада баран нэгэдэжэ ашахаяа гар­на. Гаржа тэндээ земляанха* малтажа, булгааһа юу хуу малтана даа. Нэгэ һарайн шарай соо агнажа, ангаа мяха ндежэ, ангаа apha хуряажа байна.Нэгэ үглөө бодходон, айдуутаи ехэ могой ержэ бзхэйиин тойроод хэбтэнэ, һуул толгой хоёроо нэгэдхээд, Буутхымаад ла баран айгтаад байна. Тиихэдэн нэжээһээр гархамнай гэжэ түхөөрбэ. Нэжээһээр гара rapahaap, […]

Автор:

читать весь текст...

 30 ноября 2021, 16:46

Арадай үльгэр. Гурбан таабари

Гурбан таабари Урдын урда сагта аха дүү хоёр байгаа һэн ха . Тиигээд ахань үгытэй, дүүнь баян. Дүүнь ахадаа үнеэгээ һаалгаа юм ха. Нэгэ хэды болоод үнеэгээ абахам гэжэ хаанда заажа ошобо, сүүдлэхэм гэжэ хэлэбэ. Хаанда ошоходонь хаан хэлэбэ — Гурбан юумэ тааһан хүнтнай тэрэ үнеэгээ абаха,— гээд иимэ юумэ хэлэбэ: Дэлхэй дээрэ юун зөөлэн […]

Автор:

читать весь текст...

 30 ноября 2021, 16:29

Хоца Намсараев. Алтан хабар

Алтан хабар Халюун буурал хабарнай Хаhа соогоо айлшалба, Хангай баян газарнай Хангал сэсэг бушхуулба.   Хадын түргэн горходнай Хааян шууян урдаба, Уужам налюур дайдамнай Ундаа хүлеэн уярба.   Хатуу шулуун ханаабаар Халима уhан билтарба, Yндэр набтар гүбээгээр Yгсэн тойрон харьялба.   Торгон таряан пэгшыжэ, Тоhолиг үнгөөр сэнхиибэ, Баян намараа хүлеэжэ, Байгал шэнгеэр долгилбо.  

Автор:

читать весь текст...

 30 ноября 2021, 16:27

Хоца Намсараев Шубуудай аян

Шубуудай аян Набшаhа намаа шарлажа, Намарай hэрюун болобо. Огсом шанга урадхалтай Уhа голнууд хашхарна. Үри хүүгэдээ дэгжээhэн Yнгэ бүриин шубууд Өөдэ hөөргөө хүлгэжэ, Гайхамшаг холын аянда Ганганан, гэнгэнэн зорибо. Зэнхэгэр хүхэ тэнгэридэ Зэлэ татан мордобо Уран хун

Автор:

читать весь текст...

 30 ноября 2021, 16:07

Шуурган

Шуурган. (Хэһэг)   …Хонишоной гэр байрын баруун хойто зүгөөр бөөглэрһэн хүндэ туулган үүлэдэй забһарһаа малагар шара һара шагаажа, оршон тойрониие һүлэмхихэнөөр гэрэлтүүлнэ. Хангай хадын хажуудахи нэлэнхы үдхэн ой тайгаһаа һуунагар һүүдэрнүүүд бүрэлзэн гаража,  Боро  жалгын хаяагаар саһа махан, доошоо,  хонишоной байра тээшэ түгүүлэн һубаринад. Саһан соо тамга шэнгеэр ирзайжа гараһан гүнзэгы  мүрнүүдыень тэрэ дороо саһаар […]

Автор:

читать весь текст...

 30 марта 2021, 18:26

Для писателей Бурятии!

Писатели Бурятии могут принять участие  в дискуссиях премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Премию «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева презентуют на форуме «ProДФО-Забайкальский край». Онлайн-форум «ProДФО-Забайкальский край» пройдет в Чите 1 и 2 апреля. Основная тема — тема развития комфортной городской среды.  Эксперты обсудят  широкий круг вопросов, включая экологичную утилизацию отходов, развитие системы здравоохранения и […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 02:32

Конкурс пьес для кукольных театров (Республика Дагестан).Актуально до 30.04 2021г.

Объявлен литературный конкурс на лучшую детскую пьесу для кукольных театров «Волшебный мир театра кукол стран BRICS». Дедлайн 30 апреля 2021 года. Организатор: Министерство культуры Республики Дагестан, Дагестанский государственный театр кукол, Гильдия драматургов России и др. под патронажем министерства культуры РФ, СТД России и т.д. Конкурс проходит в рамках театрального фестиваля «Волшебный мир театра кукол стран […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 02:26

Литературная премия «Дальний восток». Актуально до 30 июня 2021 г.

  Объявлена Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева. Дедлайн 30 июня 2021 года. Организатор: Фонд развития социальных инициатив. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и места проживания. Принимаются романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, а также документальная проза и мемуары на тему Дальнего Востока. Номинации: «Длинная проза» — романы, биографии, […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 02:20

Конкурс пьес об эпохе 90-х » Зачем я это помню».Актуально до 30. 04. 2021г. 

Объявлен конкурс пьес «Зачем я это помню», связанных с осмыслением периода 90-х годов. Дедлайн 30 апреля 2021 года. Организатор: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». К участию приглашаются все желающие. Принимаются пьесы, связанные с осмыслением конкретного исторического периода, а именно эпохи 90-х. Цель конкурса – повышение интереса к важному для России историческому периоду с помощью создания […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 02:15

Литературная премия имени Фазиля Искандера. Актуально до 28.03. 2021г.

 Объявлена Международная литературная премия имени Фазиля Искандера. Дедлайн 28 марта 2021 года. Организатор: Российское отделение Международного ПЕН-клуба «Русский ПЕН-центр» и Региональная общественная организация писателей г. Москвы «Русский ПЕН-центр». К участию приглашаются авторы со всего мира. Принимаются романы, повести, рассказы и новеллы, стихотворения в номинациях: «Сюжет существования». Художественная проза «Под лёгкой тяжестью небес…». Поэзия «Праздник в […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 02:11

Конкурс для сценаристов «SiberiaDOC» 2021. Актуально 20 марта 2021г.

Идет прием заявок от сценаристов документальных фильмов для участия в сценарных мастерских бесплатной программы SiberiaDOC 2021. Дедлайн 20 марта 2021 года. Организатор: АНО РК «Сибирская кинокомиссия» при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Участниками образовательной программы SiberiaDOC могут быть граждане Российской Федерации, старше 19 лет из любых регионов России. Не требуется высшего образования, […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 02:00

Литературная премия «Лицей» продлевает прием заявок до 22 марта 2021г.

Литературная премия «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов продлевает приём работ до 22 марта включительно! Ваши произведения на конкурс вы можете подать через форму «Ридеро» https://ridero.ru/contest/lyceum21/ Соискателями премии могут стать авторы в возрасте от 15 до 35 лет включительно. На конкурс принимаются литературно-художественные прозаические произведения (романы, повести, сборники повестей и/или рассказов) объёмом от 4 до 12 […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 01:52

Творческий конкурс на экологическую тему. Актуально до 15 апреля 2021г.

Объявлен международный творческий конкурс на экологическую тему. Дедлайн 15 апреля 2021 года. Организатор: журнал Binsey Poplar Press (США). К участию приглашаются все желающие в возрасте от 13 до 26 лет. Принимаются рисунки, фотографии, коллажи, цифровое искусство, а также стихотворения, рассказы и эссе на английском языке. Тематика работ: экология и экологическая осведомлённость. Участникам предлагается отобразить важные […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 01:37

Литературная премия «Национальный бестселлер»

Актуально ежегодно  Премия 1 000 000 рублей! Одна из наиболее престижных литературных премий России, которая ежегодно вручается в Санкт-Петербурге. Отмечает прозаические произведения, отличающиеся высокой художественностью и обладающие потенциалом бестселлера. Дата создания — 2001 года Учредители и соучредители. Фонд «Национальный бестселлер», образованный физическими лицами и привлекающий в порядке пожертвований средства как юридических, так и физических лиц (но только не из государственных источников). «Национальный бестселлер» — единственная из большой пятерки премия, […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 01:08

Конкурс киносценариев кинофестиваля «Лучезарный ангел». Актуально до 01.07. 2021г

    Благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» учрежден в 2003 году, а с 2007 года получил статус международного. Проект является одним из приоритетных мероприятий Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России»; председатель попечительского совета программы — Президент Фонда социально-культурных инициатив С.В. Медведева. Прием заявок будет открыт 1 февраля 2021 г. Официальная информация о старте конкурса появится […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 00:46

Конкурс пьес «Автора — на сцену». Актуально до 31 мая 2021г.

 Прием заявок — с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года. По итогам работы отборочной комиссии и жюри летом 2021 года будет сформирован консолидированный̆ Длинный̆ список «Автора – на сцену!»-2020-2021, куда войдут уже отобранные, а также новые пьесы. Осенью 2021 года будет объявлен Короткий̆ список, а в конце года состоится торжественная церемония награждения […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 00:40

Литературный конкурс «Новая детская книга» Актуально до 26 апреля 2021г.

Организатор: издательство «Росмэн». На конкурс выдвигаются оригинальные произведения, созданные на русском языке и ранее не публиковавшиеся коммерческими тиражами (свыше 1000 экз.). Переводы не рассматриваются. К участию в конкурсе допускаются рукописи, публиковавшиеся ранее на бесплатных интернет-порталах и в периодической печати. Оценивать работы будет авторитетное жюри, в которое вошли писатели, художники и эксперты в области литературы и […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 00:35

Драматический конкурс «Авторская сцена -2021″Актуально до 15 апреля 2021 г.

  Союз театральных деятелей (СТД) РФ начинает подготовку к  Всероссийскому семинару драматургов «Авторская сцена — 2021». Художественный руководитель – писатель, драматург, сценарист Алексей Слаповский. Сроки семинара – 1 – 10 июня 2021 года. Пьесы для семинара отбираются через всероссийский постоянно действующий конкурс СТД РФ. Параметры: нет ограничений ни тематических, ни стилистических, главное — качество текста. […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 00:24

Литературный конкурс «Вольные порождения города». Актуально до 14. 04 2021г.

  Организаторы: Сообщество ВК «Городские сказки» вместе с Мариной и Сергеем Дяченко при поддержке «ВКонтакте с авторами». Для участия нужно написать сказку, рассказ или стихотворение в жанре городского фэнтези, действие происходит в наши дни. Нужно опубликовать  конкурсную работу во вконтакте на своей стене или в собственном сообществе с хештегом #vktalents_cityhaze до 14 апреля. Оценивать участников будет […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 00:18

Литературная премия «Ясная Поляна» Актуально до 5 апреля 2021 года.

  Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, открывают 19-й литературный сезон и объявляют о начале приема заявок на 2021 год. Литературная премия «Ясная Поляна» отмечает выдающиеся художественные произведения в двух основных номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также выбирает значимое событие в российской литературной жизни. Призовой […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 00:12

Объявлена литературная премия имени А.И. Левитова. Актуально до 01.04 2021 г.

Актуально до 1 апреля 2021 года Премия учреждена в 2020 году с целью стимулирования литературного творчества, поддержки талантливых авторов, а также увековечения памяти и привлечения внимания к творчеству выдающегося писателя-народника Александра Ивановича Левитова [1835—1877]. М. Горький видел в Левитове одного из „знатоков души российской“. И ставил его имя в один ряд с известнейшими именами: „Проштудируйте […]

Автор:

читать весь текст...

 17 марта 2021, 00:06

Конкурс киносценариев «Человек в современном мире» Актуально до 31. 03.2021г.

Организатор: Киноконцерн «Мосфильм». Принимаются сценарии полнометражных художественных фильмов на русском языке на тему «Человек в современном мире». Принимаются сценарии, написанные в любом жанре, кроме фэнтези, хоррора и научной фантастики. От каждого автора принимается не более одного сценария. Возраст участников – старше 18 лет; гражданство и образование – любые. Присланный пакет документов должен содержать сценарий (формат записи литературная или […]

Автор:

читать весь текст...