АВТОР

Bator

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 12 октября 2021, 22:40

Батожаб Цыбиков. Түгэлдэр тайшаа.

Түгэлдэр тайшаа Туужа   Агын алдар суута тайшаа Түгэлдэр Тобоевой эдир наһан, Найман эсэгын зайһанууд, Шүүлингэнүүд тухай туужа.   ТҮГЭЛДЭРЭЙ ЭДИР НАҺАН   Н Э Г Э Д Э Х И  Х У Б И НЭГЭДЭХИ БҮЛЭГ   1816 оной зунай дунда һарын тэн. Агын тала хүлгөөтэй, шууяатай. Эды һайхан зунай хэдэн үдэрнүүдтэ табан жэлэй саана […]

Автор:

читать весь текст...