АВТОР

Буряад арад

Буряад арадай аман зохёолой алтан жаса.

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 14 марта 2023, 15:10

Ногооной ургаха

Үндэртэ буга дуудаба, Набтарта һогоон һуняаба.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:10

Ногооной ургахада, хүхын донгодохо

Үлэн бугын дуугаар Үнэшэн инзаган һуняа һуняаһаар Бодожо дуулаба.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:09

Ногооной шүүдэрэй дуһал

Мүнхын хүүхэд Мүнгэн һиихээ даажа ядаба.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:09

Нойр

Баранһаа амтатайхан эдеэн.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:09

Дүрбэн бэхи юум?

Нойтондоо сабуун бэхи, Номгондоо сэдьхэл бэхи, Агуулада арсалан бэхи, Айлшанай заяан бэхи.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:09

Ном бэшэхэ

Алтан нэрэтэ тоти шубуун Саһата сагаан уулада гаража элеэд, Мүрөө үзүүлбэ.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:08

Ном ираха

Талын ганса модонһоо Табин дараанса хуулаба.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:08

Ном уншаха

Жэл жэлэй няасгай, Жэгтэй һайхан няасгай, Хүр хүрын няасгай, Хурдан һайхан няасгай.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:08

Ном

Амагүй аад лэ, үгэ хэлэдэг.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:07

Номо, годли

Ургамал модон узууртаа хүрсэрэ шамарба, Ульгам дуутай азарга эзэндээ хүрсэрэ инсагаалба.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:07

Номо, һаадаг

Гурбан галуун голдой солдой, Бэлсэгэртэй, сэлсэгэртэй, Үзүүрынь оноотой, һэтэрхэй.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:07

Номон, һомон

Атан тэмээн ангас гэбэ, Алад Шанаада ялас гэбэ.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:06

Номон

Заг модоной заадаһа, Загал бугын шандааһа, Үлэ бугын эбэр, Үншэн галуунай шүлһэн.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:06

Номоной годли

Шугыһаа гараһан бургааһан, Шулуунһаа гараһан түмэр. Алтайда бэшэдэг буга, Агаарта ниидэдэг бүргэд.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:06

Гурбан дүлии

Номшогүй банди дүлии. Нугаһагүй нуур дүлии. Нохойгүй айл дүлии.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:05

Нооһо һабаагаар сохихо

Хоёр хүл ёдор-ёдор гээ, Хонин хүнжэл обор-обор гээ.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:05

Нооһо һабаадаха

Хүнжэл хүнжэл хүбхэлзѳѳ, Хүл гарынь ёролзоо.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:05

Нооһо сохихо

Хүл гарынь ёролзоод, Хүзүү һээрынь хүдэлѳѳд, Хүнжэлынь хүрхэлзѳѳ.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:04

Нооһо ээрэхэ

Боро хонин Боржогоноо, боржогоноо таргалба.

Автор:

читать весь текст...

 14 марта 2023, 15:04

Ногооной ургаха, хүхын дуугарха

Буурал тэмээнэй зогдор хүсэлэн. Бургалтай хаанай хүүгэн хүсэлэн.

Автор:

читать весь текст...

 09 февраля 2023, 15:34

Лонхын хажуудахи тагша

Сэргын хажууда Сэгээн бугшаа.

Автор:

читать весь текст...

 09 февраля 2023, 15:34

Лимбэ

Нарин хоолойн Найман аялга, Наанань байгаа Намдуу хухалга, Наһаа алдаһан Найдан һалхин.

Автор:

читать весь текст...

 09 февраля 2023, 15:33

Лепёшка

Таг дээрэ табан ялаагана, Ташаһамни нэгэ болоо.

Автор:

читать весь текст...

 09 февраля 2023, 15:33

Лагбан

Толгойень таһа татажа абаад, Орой уруунь уһа шудхаад, Угаа бэрхээр зугаалуулбаб.

Автор:

читать весь текст...

 09 февраля 2023, 15:33

Лаампа

Арбагар түгэсэг Алтан толгойтой.

Автор:

читать весь текст...

12»