АВТОР

DugarmaBatobolotova

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 12 февраля 2021, 10:04

Дугарма Батоболотова. Сагаалганаа угтая

САГААЛГАНАА УГТАЯ Зүүн зүгэй литэ hэхэгдэн, Зурхайн сэсэн мэргэн зарлигаар, Зуража hиилэхэ ерэхэ сагые, Зүрхэн hудалай сохидол хубиие…   Жаранай Рабжуун хулганаар эхилээд, Жагсаалда хойноhоонь Үхэр ерэбэ. Жамын hайнда найдажа этигээд, Жабхалан сагаа хүлеэн тэниибэ.   Нүүдэл арад дайдаяа махажа, Нуга талын элдиниие бэдэрhэн. Табан хушуун малаа тэжээжэ, Талаан эдлэжэ, амидаран тэнжэhэн…   Сагаан hараяа […]

Автор:

читать весь текст...

 02 февраля 2021, 03:07

Дугарма Батоболотова. Хоюулаа

ХОЮУЛАА Хада ханамни хадаа, Ханилhан нүхэрни хадаа, Хүүгэдэймни эсэгэ хадаа Эльбыш даа, намаяа, Энхэрыш даа, намаяа, Эрхэлүүлыш даа, намаяа. Угайшни гуламтые Унтараангүй бадарааhан Эхэнэр хүн ха юмбиб даа, бишни.   Эхэнэр хүн хадаа, Эльгэ нимгэтэй хадаа, Инаг гансашни хадаа Няалдаhуулби даа, шамдаа, Нэнгэhүүлби даа, шамдаа, Найдаhуулби даа, шамдаа Эмээлтэ хазаартые Энгэр соогоо багтааха Эрэ хүн […]

Автор:

читать весь текст...

 29 января 2021, 02:40

Дугарма Батоболотова. Сэдьхэл таабари

СЭДЬХЭЛ — ТААБАРИ Сэдьхэл Сагаахан сэдьхэл, Сэлмэг сэбэрхэн сэдьхэл. Ульhа дулаагаа, Урма зоригоо Уян сэдьхэл Хаанаhаа абабаш? Юугээр дүүргэбэш? Альган соошни бэлдээтэй, Аян харгышни хараатай, Арба, тарба болдисоггүй, Арья, борьё хонхосоггүй, Жаргалшни бэлдээтэй ха гү? Жамашни зохёогоотой ха гү? Үгы бэд даа, үгы! Жаргални энэ гээд, Харагдадаг юм гү, хүндэ? Баригдадаг юм гү, гарта? Борсогорхон […]

Автор:

читать весь текст...

 29 января 2021, 02:34

Дугарма Батоболотова. Агшан зуура

АГШАН ЗУУРА Мүнхэ юртэмсэдэ Мянган жэл — агшан зуура. Нарата дэлхэйдэ Нюдэ сабшаха — агшан зуура. Арюун нютагтаа Амиды ябаха — дээдын бэлэг, Эхэ эсэгын Элинсэгэй үгэhэн баян хэшэг. Дуhал дуhалаар Дүүрэн халиhан агшан зуураhаа Бүрилдэнэ ха юм Бүгэдэ бидэнэй ами наhан. Алхам бүхэнөө, Агшан зуураяа сэгнэжэ hурая, Агуу дэлхэйдэ Айлшаар ерэhэнээ мэдэжэ ябая. Дугарма […]

Автор:

читать весь текст...

 27 января 2021, 00:49

Дугарма Батоболотова. Морин хуурай магтаал

МОРИН ХУУРАЙ МАГТААЛ Урдын урда сагта hэн ха, Уужам Буряад орондо hэн ха. Уран Баатар hуугаа hэн ха. Унаха хүлэг моритой hэн ха. Хурдан нүхэр — морин эрдэни Холын харгы дүтэ болгоо. Хүлэг нүхэр — морин хани Хүндэ ажал хүнгэн болгоо. Сая холын дүхэриг соогуур, Самсаал хурса эри дээгүүр, Сорьёо тэмсэл дүлэн соогуур, Сахариг хүрдын […]

Автор:

читать весь текст...

 25 января 2021, 02:18

Дугарма Батоболотова. Поэзиин юртэмсэ

ПОЭЗИИН ЮРТЭМСЭ Урда hүни үргэн талада Уран үгын ульгам жорхойе Ургалжа баряад уяран зогсооб. Уудам тала үнгын сэсэгээр, Угалза hиилэн, үльгэр далайн Үүдэ сэлижэ, урдамни дэлгээ. Долоон үнгын дугы hолонго Дугаа татан, тэнгэридэ матараа. Дугы дээгүүр дамжан алхаhаар, Дэлхэйн баялиг дээрэhээнь харахаа, Дүүлин гарааб, үүлэн дээрэ… Үльгэр түүхын орон соо ороод, Үзэсхэлэн hайхан мэдэрэлэй оршон […]

Автор:

читать весь текст...

 23 января 2021, 22:17

Дугарма Батоболотова. Захяа

ЗАХЯА Залуу наhанай түлэг дунда Зүрхыешни эзэлhэн мэдэрэл ерэхэ, Зулгы дуранай халима охиндо Зүгөө төөрижэ эрьеэшье хадаа,   Залгуулан үндыхэ хүүгэдые түрэхэеэ, Зохёохо байдалаа, наhанай утые Зэргэлэн хоюулаа ябахаяа hанажа, Заяанай нүхэрые бодолтой шэлэ!   Ушарhан ганса нүхэршни шамда Ульhа дулаахан дураяа зорюулан, Үндэр набтар дабаануудые хамта Урматай сугтаа гаталха ха гү, ойлго! 2010 он. […]

Автор:

читать весь текст...

 22 января 2021, 01:23

Дугарма Батоболотова. Хүгжэм ха даа

  Аргаахан ороhон бороо, Аажамхан ниидэhэн саhан, Дугыдал матарhан hолонго Дуулдаhан тэнгэриин абяан… Огторгойн хүгжэм ха даа!   Наранда туяарhан дуhал, Намаалан бултайhан набша, Буурсаглан hалбарhан сэсэг, Булжамуур шубуунай жэргээн… Байгаалиин хүгжэм ха даа!   Залуугай шэдитэ хүсэл, Зүрхэндэ бурьялhан охин, Найдамтай нүхэрэй дуран, Наhанай харгын жаргал Сэдьхэлэй хугжэм ха даа! 2008 он.   Вечная […]

Автор:

читать весь текст...

 19 января 2021, 20:40

Нэрээ хухаранхаар, яhаяа хухарhан дээрэ

«Нэрээ хухаранхаар, Яhаяа хухарhан дээрэ»   Туулгандал хүндэ гипс Тагалсаг хүлдөө шудхуулhан Таяг hугадаа хабшуулhан, Тулгажа дохоншоон ябахадам, Тоншожо элдэб бодолнууд Толгойдом hубарина, hэлгэнэ… «Нэрэеэ хухаржа гутанхаар, Яhаяа хухаржа үбдөө hаа, Дээрэ гээшэ ха»-гэжэ… Гэмтэhэн яhамни эдэгэжэ, Ганса минии бэедэмни, Ганса намда, өөртэмни, Энхэ элүүртэмни хэрэгтэй. Аба эжын буянгаар, Алтан дэлхэйн үргэмжөөр Абажа ябаhан нэрэмни […]

Автор:

читать весь текст...

 18 января 2021, 15:51

Дугарма Батоболотова. Би-Буряадби

БИ — БУРЯАДБИ Дуулим нютагаа магтаhан Дуун хаанаhаа зэдэлнэб? Доhолон байгаа сэдьхэлэй Дүүрэн жаргал гэршэлhэн, Домог хаанаhаа мүндэлнэб?   Бусалhан улаан шуhандамни, Бурьялhан ухаан зүрхэндэмни «Би — буряадби»- гэhэн, Бүгэдэ арадтамни нангин Бодол хаанаhаа түрөө хаб?   Арадай шэнжэ — хэлэнhээ, Арюун hүлдэ хэшэгhээ… Аба эжын хөөрэлдэhэн, Аялга дуугаа дуулалдаhан, Агуу баян — түрэлхи хэлэнhээ. […]

Автор:

читать весь текст...

 17 января 2021, 23:59

Дугарма Батоболотова. Үгэ

  Үгэ гээшэ хэмжүүртэй, Үгэ гээшэ шэгнүүртэй. Ямбалуулhан яhагүй хэлэн Яршаг татажа хүлгөөнэ. Үгэ гээшэ сэнтэй, Үгэ гээшэ жэнтэй. Яаралгүй сэдьхэлэй үгэ Ядаhанда туhалжа шадана. Үгэ гээшэ үнэтэй, Үгэ гээшэ хэшэгтэй Аба эжын hургаал үгэ Ажабайдалда харгы заана.   Агын тойрог. Сахюурта. **** Слова Весомо слово. Если даже И лёгким кажется подчас Бывает так — […]

Автор:

читать весь текст...