АВТОР ПОДРОБНО

Larisa Khalkharova

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 27 апреля 2020, 11:28

К 75-летию Великой Победы. Цындыма Бабуева «Үбэр Байгалай хизаарай Агууехэ хүн» К 75-летию Великой Победы.

Цындыма Бабуева Үбэр Байгалай хизаарай Агууехэ хүн Эсэгын дайнай суута снайпер С.Д. Номоконовто зорюулагдана Энэ гайхамшагта агуу хүнэй эдир бага наhан, дайнда ябаhан наhан ба дайнай hүүлээр хайшан гэжэ амидаржа байhан тухайнь гурбан шүлэгѳѳр харуулхые оролдобоб Тайгын хүбүүн Холын хойто зүгтэ Хүбшэ хүтэл, тайгатай Дэлюун гэжэ суурхаhан Нютаг байдаг байгаа ха Хандагай, шоно, баабгай Элбэг […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2018, 17:14

Лубсанай Оюунсэсэг. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

Работы конкурсантов Монголой буряадуудай яряанай хэлээр бэшэгдэhэн Үгүүлэл Ширхээс Дэжид Хараха нюдэнэймни баясал болоhон Харюусаха үгэнэймни бахадал болоhон hаншаг сайжа бууралтаа үгы hайхан сэдьхэлтэ ижии бурхамни Ижииеымни хэнэhээ уг унгитайб гээhаа … Мүнхэ хүхэ тэнгэриhээ хүйн холбоотой харишагүй тэнгэрлиг ехэ заяата хүмүүнэй hалаа hабари боложо мүндилhэн эхэмни XX дохи зуун жэлэй 36 оной хабаршагаар Ширхээс […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2018, 17:10

Владимир Бухаев. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

Работы конкурсантов. Үгүүлэл АЗАТАЙ АГНУУРИ Намарай халюун номгон хаhа айлшалан ерэжэ, наранай элшэ аалихан hуларжа эхилбэ. Нахидхан гүбөө дайдаар, тужа тайгын оёороор шарахан набшаһад угалзата һайхан эрбээхэйнүүд шэнги хүнгэхэнөөр агаарта дэгдэжэ эрьелдээд унажа, газарай хибэс болон байхыень хаража байхада урматай. Долгилон байгаа нуурай уһанда  дулаан ороной шубууд сугларан ниидэжэ буугаад, уянгата дуугаа дуулан байжа, далижаһан […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2018, 17:07

Борлой Болотов. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

  Работы конкурсантов. НАМСАРАЙ Рассказ Намсарай гээшэмнай намжархан лэ бэрхэ хүн гээшэ һэн даа. Ажалша бэрхээрээ тэрэниие хүсэхэ хүн, хай даа, хомор гээбы. Нэгэ хэрэг эхилшоо һаа, тогтохо торохогүй, эхинһээнь эсэстэнь хүрэтэр номой ёһоор дээдын шанарта хүргэжэл һалаха. Хүгжэнги юм гү, али тогтонги юм һэн гү, социализмай үедэ нютагтаа дунда һургуули түгэсхөөд, армиин алба эрхимээр […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2018, 17:04

Солбон Аюшеев. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Работы конкурсантов. «Харыт! Алло! Ниидэжэ байнал НЛО!»            Хэдэхэн жэлэй сада тээ, зунай үеэр, минии үнинэй һайн нүхэр Жамьян Демьяновичтой һамгад, басагадаа абаад, Түнхэнэй Аршаанда хоёр-гурбан хоногооор аршаан уужа амархаяа ошоһон байгаабди. Дээдэ һургуулида суг хамта һураһан нүхэрэйнгөө тэндэ гэр байра абанхай байһаниинь мэдэжэ, тэрэнэй нэгэ багахан гэртэнь байрлажа, хоер үдэр соо эм домто […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2018, 17:02

Балданова Мыдыгма. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Работы конкурсантов. Уулын оройгоор харахадам, уняартай манан соо наран байна… Хүнэй наhанай эгээл сэлмэг булан – балшар бага наhан гүб даа. Минии hанаха, дурсаха үе жараад оной hүүл. Энэ хугасаае эрдэмтэд «зогсонги жэлнүүд» гэдэг. Имагтал тэрэ үедэ зон тэнигэр зантай, хотондош бууhан айлшые хотоороо угтан хүндэлхэ, найрлаха, ямар нэгэ дүтын түрэл мэтээр үмэдхэл бэлэглэн гаргаха. […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2018, 16:57

Валера Басаа. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

Работы конкурсантов.                                                           ТАБИСУУР Үгүүлэл Ерэ наһатай Балданхай хүхюун зантай, һонюушархуу, гүн ухаанай хараа бодолтой хүн юм. Ажабайдалай баян дүй дүршэлтэй туладаа оло юумэ мэдэдэг, тухайлдаг, эрдэм […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2018, 16:55

Валера Басаа. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» 

  Работы конкурсантов. Басаа Валера ЭНЭ ЖЭЛЭЙ ДОЛОО ДУГААР һарын 13-һаа 20-н болотор Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуриндахи Буряадай дээдэ һургуулиин “Байкал” гэжэ пансионат дээрэ, буряад хэлэ шэнжэлэн үзэгшэдэй  зунай амаралтын газарта заншалта болоһон Уласхоорондын VI-хи монгол хэлэ бэшэг шэнжэлэлгын зунай лагерай һуралсалай хэшээлнүүд тусхай программаар үнгэргэгдэбэ. Уран зохёол найруулгаар энэ жэлдэ соносхогдоһон элдэб конкурснуудта […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2018, 16:50

Басаа Валера. Конкурс «Үргэлжэлhэн уран зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд»

  ТЭНГЭРИҺЭЭ ЗАЯАГДАҺАН АМИТАН БАЙГАА ГҮ? Новелла Заяашамни тэнгэриһээ буужа ерээ. Энэ ушарай майн 9-дэ болоһон тулада тэрээндээ Victoria гэжэ нэрэ үгэһэнби. Зүгөөр тэрэмни эмэ бэшэ, эрэ амитан байшоо. Зай, яахаб, түүхэнь иимэ юм. Нэгэтэ сэсэрлигэй дэргэдэхи ябаган харгыгаар гаража ябатарни хажуудахи ногооржо байһан зүлгэ  дээгүүр нэгэ шаргал юумэн минии ябаһан зүг руу зэргэлээд, яаралгүй […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2018, 16:46

Сергей Доржиев.Конкурс «Үргэлжэлhэн зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» (Мозаика малой прозы).

Конкурс 2018 года — «Үргэлжэлhэн зохёолой үзэсхэлэнтэ үзэгдэлнүүд» (Мозаика малой прозы). Конкурс проводился в течение марта-октября 2018 г.  в рамках реализации творческого проекта, направленного на расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка в Республике Бурятия в 2018 году Цели и задачи конкурса поиск, выявление, поддержка и поощрение новых имен, ярких литературных дарований, направленных […]

Автор:

читать весь текст...

 05 февраля 2018, 15:44

К 100-летию Чимита Цыдендамбаева (1918-1977)

© Л.Ц.Халхарова Чимит Цыдендамбаев: опыт литературной биографии В современном литературоведении наметился новый всплеск интереса к жанру биографии, к личности писателя, характеризующийся усилением внимания к теоретическим проблемам жанра в его современном состоянии. Основным методом исследования, используемым в данной работе, является биографический (берущий начало от Ш.-О. Сент-Бева, трактуемый как вспомогательный, при котором биография рассматривается как один из […]

Автор:

читать весь текст...

 29 января 2018, 08:41

К 100-летию Чимита Цыдендамбаева

Автор:

читать весь текст...

 29 января 2018, 08:25

Эржэн Шагдарова. Зоригтой Мүнхэ

    Нэгэтэ хүйтэн үбэлэй һүни байһан гэлэй. Хэхэ ажалаа наранай ороогуйдэ хэжэ үрдиһэн айл бүхэн, үдэшынгөө хоол эдиһэнэйнгээ һүүлдэ, халуун сайгаа уужа һуугаад, элдэб үнэн дээрээ болоһон гү, али болоогүй ушарнуудые бэе бэедээ хөөрэжэ эхилбэ. Тэртэр нютагта урдандаа нэгэ ород яһатанай хүн ажаһуугша һэн ха. Тэрэ хойто ойн захада багахан соморхон гэртэй. Халуун эдеэгээр […]

Автор:

читать весь текст...

 09 ноября 2017, 15:22

«Эхын захяа» (Наказ матери)Доржо Сультимова

В книгу Доржи Сультимова «Эхын захяа», изданной в 2015 году,  вошла не только повесть, давшая название книге, но и еще 12 рассказов, 5 очерков и 4 рассказа в жанре воспоминаний. Книга удостоена Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусства за 2016 год.    Писатель и драматург Доржи Сультимов, автор рассказов «Гуталгүй гулабхаа», «Энхэрэл», «Зүрхэнэй сохидол», […]

Автор:

читать весь текст...