АВТОР

Namjilma Nanzatovna

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 12 октября 2019, 01:05

Дондок Улзытуевай шүлэгүүд.

Уран шүлэг, ирагуу дуун хүнүүдэй зүрхые шэмшэрүүлэн уярааха шадалтай, ухаан бодолыемнай һэргээн тэжээхэ шадалтай, сээжэ сэдьхэл дэбтээн сэлмээхэ шадалтай, ямар ехэ эди шэдитэй гээшэб гэжэ гайхамаар байна! Буряад шүлэгүүдэй баглаа таанартаа дурадханаб, уншажа анжарыт гээд уряалнаб. Сэдьхэлдэмнай сэсэг бадархал, үрэ зүрхэмнай уярхал, буряад хэлэнэй баяниие гайхахабди, өөһэдтөө һайхан бодол абахабди! Буряад хүн бүхэн агууехэ ирагуу найрагша Үлзытын […]

Автор:

читать весь текст...

 10 октября 2019, 22:32

Галина Базаржапова. Гость-уголёк

ГОСТЬ-УГОЛЁК Вновь память возвращает в летник. Мне-шесть. У очага сижу. Уснуть бы… Но из сил последних Я зачарованно в огонь гляжу.   Мне мама наказала: «Будет гость, Он должен угольком явиться»… А искры мечутся, и отсвет Пляшет бликами на лицах.   «Ой, мама, поскорее! — кличу, — Торчком встал уголек! Уже Наш гость пришел! Как […]

Автор:

читать весь текст...

 10 октября 2019, 22:04

Цырен-Дулма Дондокова. Буряадни

Зүүдэндээшье Эхэ орондоо, Һэрюундээшье зосоогоо Хэлэхэ халуун үгэтэй, Хэмжэхэ зүрхэнэй дүлэтэй, Омогоргохо омогтой, Оодоргохо моритой Энэ хүрэжэ ерэбэлби даа, Эбхэрмэ ажабайдал мэдэбэлби даа. Зүүдэндээшье эхэ орондоо, Һэрюундээшье зосоогоо Жэл, наһанай ошохо бүри Жэгтэй харамтай болонолби. Анха түрүүн ая гангыш амисхахадаа, Арюун жаргалай амин гэжэ шэбэнээб. Анха түрүүн дурантайш уулзахадаа, Аглаг тэнгэриин дуһал гэжэ шэбшээб. Зүүдэндээшье […]

Автор:

читать весь текст...

 05 октября 2019, 17:23

Цырен-Дулма Дондокова. Басагадаймнай нангин туужа

  Үглөөнһөө эхилбэ туужа, Үмдэл даа эжынгээ уужа. Сайгаа һорон һуужа, Шагнал даа басагадай туужа… Басагадай хадаа нюуса гү? Бага сага нюусаш байха. Баабайн хүбүүн бү гайха, Ёһо гурим ёһоороо, Хадам буухаа ерэбэлтэй. Шэнхинээд дуран ерээл ха. Шэдиеэ хэндэшьеб шэдээл ха Хэды түрэ найр Хэжэнгэ,Хорёор нэерэгшэ ааб… Хэды залуухан бүлэ Хэтынгээ жаргал эдлэгшэ ааб… Үри […]

Автор:

читать весь текст...

 08 мая 2019, 14:17

ТРИ ДРАГОЦЕННОСТИ

Баир ДУГАРОВ Из книги «Горный бубен» ТРИ ДРАГОЦЕННОСТИ Мои старцы, сошедшие в тьму, вы верили в три драгоценности: ведь Гаутаму — учителя вечности, и в ученье его, и ламу.   Сколько пепла понятий и ценностей на пути, человечеством пройденном? О три вечных моих драгоценности люди, степи и небо Родины!   БЕЛЫЕ НОЧИ Дариме Как хорошо, […]

Автор:

читать весь текст...

 29 декабря 2018, 20:21

Намжилма Нанзатовна. Хүлэг шүлэгүүдэйм жэгүүр олгоһон…

. Буряад арадай поэт Баир ДУГАРОВ ГУРБАН ЭРДЭНИ Гулинсаг хулинсагуудаа захинаб, Гунан гутаар дайдаяа сахинаб, Гурбан эрдэниеэ тахинаб: -Будда доро шүтэмэй; -Багша ламадаа түшэмэй! -Номдоо шүтэмэй!   Хүмүүнэй дагадаг зам мүшхэнэб – Хэды амин, хэды хүн мүндэлнэб?! Тэдээн дотор минии гурбан эрдэни: -Тэнгэри! -Газар! -Бурхан зэндэмэни! Цэдэн Галсановай оршуулга.   НҮҮДЭЛ УГСААТАНАЙМ ОДОН Уг изагуурай […]

Автор:

читать весь текст...

 05 ноября 2018, 22:55

Тимур Гомбожапов. Сүлэгдэһэн ламанарай дурасхаалда

Тимур Батуевич Гомбожапов 1967 ондо Зэдын аймагай Белоозерск тосхондо түрэhэн. Уг гарбалаараа Бэшүүрэй Гутай нютагай юм. Шэбэртын дунда һургуулида hуража ябахадань аба, эжынь 1979 ондо Улаан-Үдэ хото нүүhэн юм. Улаан-Үдын 22-хи дунда һургуули дүүргээд, Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой болон искусствын академидэ hураа. 1996-99 онуудта Буряадай Уран зохёолшодой холбоондо уран зохёолоор зүбшэлэгшээр ажаллаа. Залуу уран зохёолшодой ХIV […]

Автор:

читать весь текст...

 09 мая 2018, 07:38

Реквием. Р. Рождественский.

Бү мартагты! Үдэр гарагай һубаряан дундуур Бү мартагты! Үе сагай эрьеэн соогуур Бү мартагты! Энэ наһандаа Эрьен ерэхэгүйшүүлые Бү мартагты! Гажараажа сэдьхэлээ Бү уйлагты, Гашуун нулимсаа Бү адхагты. Байлдаанда унагшадай арюун дурасхаал Байха наһандаа сахижа ябагты! Хүгжэм дуугаараа, таряагаараа, Хүсэлөөрөө, шүлэгөөрөө Алуулһан сэрэгшэдэй алдар солые Али байхаараа үргэжэ ябагты! Хүнүүд! Хүрин зүрхэнэйнгөө сохилоо сагта Бү […]

Автор:

читать весь текст...

 09 мая 2018, 07:36

Бусахаб даа, Буряадтаа. Балдандоржийн Бадараа

    БУСАХАБ ДАА, БУРЯАДТАА Үндэртэ ниидэһэн хүниие Үйлын үри хүтэлөөгүй Газар болоһон хуһан сэргые Үе сагай һалхин үмхирүүлөөгүй,   Ерыш, хүбүүмни, гэжэ Ойхон, Бархан, Алхана һүндэрлэнэ Ерыш, басагамни, гэжэ Байгал далай салгидана. Хаана холоһоо бусахаб даа, Буряадтаа. Бууса нютагтаа, тоонтодоо ошохоб даа, Угаа уһанда хаяагүйб, Урданайнгаа ёһо гуримаа мартаагүйб, Түрэл хэлэеэ орхёогүйб, Түрэһэн тоонтоо […]

Автор:

читать весь текст...

 04 мая 2018, 02:54

Жаргал, зоболон үгөө һаань…Давид КУГУЛЬТИНОВ

Хуушан хальмаг үльгэр сооһоо Буурал сагаан хубилгаан үбгэнэй Буужа ерээд, намда хэрбээ Бүхы хүнүүдэй жаргал үгөө һаань, Дуһалшье үлөөнгүй тэрэ жаргалаа Дэлхэйн зондо тэгшээр хубааха һэм. Газар дэлхэйн хамаг гашуудал Гансахан монсогой болгон эблүүлээд, Зүрхэндөө багтаа гэжэ үгөө һаань, Зүрхэеэ галдажа, зоной зоболонгһоо Юртэмсые хүнгэлхэ һэм. Лобсон Тапхаевай оршуулга.

Автор:

читать весь текст...

 04 мая 2018, 02:42

Рабданай зүрхэн. Цындыма Бабуева

    Би хүнэй ганса хүбүүнби. Газар уhан дээрэ гансахан лэ эжытэй хүм. Минии  эжы колхоздоо hаалишанаар хүдэлдэг hэн. Хара-Шэбэр нютагнай hайхан даа! Нютагаймнай зон эбтэй эетэй, бултааран хамhаад лэ ажалаа хэдэг, урдалхуу зотой баян дэлгэр нютаг юм даа. Теэд тэрэ минии эгээл hургуулияа дүүргэhэн гэрэлтэ hайхан зунай эхин hарада, ажалаймнай түлэг дундаа ябажа байха […]

Автор:

читать весь текст...

 07 апреля 2018, 16:57

Наһажаал Хубитын домог

  Намжилма Бальжинимаева Иимэ нэрэтэй номой баяр Үндэһэтэнэй номой сан соо  болоо бэлэй. Уран зохёолшон Андрей Антонович Мухраевай энэ зохёол уншахадаа, олон янза хэлбэреэр ойлгохоор, удхыень хайшан тээшэньшье абаашажа, уншагша өөрөө уран зохёолшон юун тухай хэлэхэеэ, һануулхаяа һанаа гээшэб гэһэн бодолдо абтахаар. Һууриниие тойроод боохолдойн бии болоходо, аюул ерэнэ, осол болоно, аймшаг хүнүүдэй зүрхэ сэдьхэл […]

Автор:

читать весь текст...

 06 апреля 2018, 13:02

Поэдэй түрэһөөр 70 жэлэй ойдо

    Поэдэй түрэһөөр тэбхэр ой гүйсэбэ. НАМЖИЛ НИМБУЕВ (1948-1971) Намжил Ширабович Нимбуев Улаан-Үдэдэ түрэһэн юм. М.Горькиин нэрэмжэтэ литературна институдта һураһан юм. “Молодежь Бурятии” болон “Байкал”журналай редакцинуудта ажаллаа. Орос хэлэн дээрэ шүлэгөө зохёодог байгаа. “Стреноженные молнии” гэһэн номынь наһа бараһанайнь һүүлээр, 1974 ондо Москва хотодо хэблэгдээ. Улаан-Үдэдэ урид толилогдоогүй шүлэгүүдтэнь нэмэһэн номууд хэблэгдэн гаража, олониитын […]

Автор:

читать весь текст...

 01 апреля 2018, 19:25

Урок нравственности

Автор АЛЕКСЕЙ ТЕНЧОЙ Идёт лекция в педагогическом институте. В аудитории студенты первого курса. На доске написана тема занятия: «Сущ- ность самолюбия. Любовь к самому себе!» Пожилой профессор объясняет: — В этике самолюбие рассматривается как моральное чувство, в котором выража- ется уважение к себе как к личности, оно основано на признании своего достоин- ства. В современных […]

Автор:

читать весь текст...

 10 декабря 2017, 02:18

АГУУЕХЭ АЛЕКСАНДР ПУШКИНАЙ ШҮЛЭГҮҮД

БИ ХҮШӨӨ БОДХООГООБ Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб, Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд, Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо Абан омогоор үргэбэ ябууд. Үгы, үхэн барагдахагүйб – оюун сэдьхэлни Үнэһэн тоброг хүүрһээмни үлүү наһалха,- Алтан дэлхэйн үргэндэ гансаханшье шүлэгшын Амиды үлэтэр суутай байхаб. Агуу Россиин аажамаар һураг суумни тарахал, Али бүхы хэлэн дээр алдар нэрым дурдахал… […]

Автор:

читать весь текст...