АВТОР

SolbonAyusheev

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 17 марта 2021, 21:41

Cолбон Аюшеев. Баглаа сэсэг

  Сэсэгэй дэлгүүртэ хэншье үгы. Хайшаашьеб, наймаашан ошонхой. Залуу хүбүүн гартаа мүнгэ бажуунхай Хэндэшьеб даа, сэсэг бэдэрнэ, зобошонхой…   Үнгэ бүреэр миралзаhан сэсэгүүд сооhоо Үнэрдэн байжа, удаанаар бэдэрнэ… Үнгыень тааруулбаш, үнэртэнь голхороод, Үнжэгэн зүhэтэй сагаахан сэсэгүүдтэ дүтэлнэ…   Баглаа болгоод, тэбэриhэндэл абажа, Нюдэеэ анин сэсэгүүд соо зогсоно… Бодолдоо, барюулжа байhанаа тухайлжа, Ниидэhэн шэнгеэр гараа даллан […]

Автор:

читать весь текст...

 16 декабря 2020, 23:27

Солбон Аюшеев. Буга

Наранай hуужа байхада, Намарай хадын оройдо, Займаг буга оройтоод, Зогсобо ойрохон  зайда…   Толондо толорhон эбэрэйнь Тэнгэри хадхаhан hалаан соо Багташоод байба нарамнай – Баржагар эбэрэйнь дүхэриг соо…   Эрид хабсагайн эрмэг дээрэ Халтиран тэсэжэ зогсоhон, Эрэлхэг буга эбэрээрээ Эрьюулнэ нара доhолгон…   Хурса харасань нам руу — Хэмши? – гэhэн асуудал. Хүнби, — гэжэ […]

Автор:

читать весь текст...

 04 декабря 2019, 15:07

Cолбон Аюшеев. Энхэрэл

Эгүүридэ мүнхэрэн үшөө нойрсожо үрдихэбди. Үгтэhэн наhанай үдэр бүхэниие сэгнэжэ ябаял. Үглөөнэй наранай элшэ бүхэнhөө дулааень абажа, Энхэргэн сэдьхэлдээ жаргалай ошо бадарааял…   Элинсэгтэйгөө эгүүридэ үшөө уулзахабди. Үри хүүгэдээ амидын жаргал соо үзэжэ ябаял. Үнжэгэн сэдьхэлэйнь миндаhан дээрэ наадажа, Эдирхэн наhанай ульгамхан хаhадаа бусажа туршаял…   Эжы абынгаа буян эдлэжэ ябанабди. Үнгэрhэн хаhаяа уяран байжа энхэрэн […]

Автор:

читать весь текст...

 05 октября 2019, 02:52

Солбон Аюшеев. Намар

    Наранай туяае намар хирүүлнэ hэбшээн соо. Намаанай үнгэнүүд алтаар сасарhан шэнги. Ниидэхээ hэдэhэн галуунуудай тэршээн соо Ниигэмэй гуниг аялга зэдэлhэн шэнги…   Хагдарhан ногооной хэнзэрhэн сусалнууд соо Төөриhэн таршаагай hүүлшын абяан дуулдана Таhарhан намаанай газараар ниидэhэн хүгжэм соо Хиитэhэн hэбшээн хүйтэрhэн агаартай уулзана…   Намарай шабарта няалдаад хэбтэhэн намаанууд Наранда яларжа, нюдэ hаргаана […]

Автор:

читать весь текст...

 22 августа 2019, 00:37

Солбон Аюшеев. Уулзалга

  Хотын гудамжаар хаанашьеб яаража ябаад, Хаража үрдинэб ябаган нюдөөрөө – Ханын хажууда, сонхондо гараа тулаад, Хараашалжа байhан танил хүнии обёорбоб…   Үнинhөө-үнинэй үзэгдөөгүй нюур хараад, Үтэр түргэн ухаан соогоо эрьюулнэб – Үнгэрhэн наhанайм хуудаhанууд ирагдаад, Үнжэгэн залуугай үелхэ хаhан дээр зогсоноб…   Мойhон харахан нюдэнүүдыень hанаад, Мэгдэжэ гэнтэ харасамнай уулзашаба … Мүнгэн hүйхэнь нюдэнэйнь […]

Автор:

читать весь текст...

 02 июня 2019, 22:33

Наhанайм хуудаhанууд

    Наhанайнгаа нэгэшье хуудаhа Хуулжа хаяха хүсэлгүйб. Хуудаhан бүхэниинь hудаhан соом Мүнхэршэнхэй – мэхэлнэгүйб…   Балшар наhанайм хуудаhан Эжын hүнэй амтатай. Мүлхижэ эхилhэн хаhамни Бага наhанайм шэмэтэй…   Эдир наhанайм хуудаhан – Эрдэмэй дээжын богоhон. Гүлмэр залуу жэлнүүдни Дурлажа ябаhан үдэрнүүдни…   Эдеэшэг наhанайм хуудаhан Гуламтын галhаа эхилнэ. Гэр соо гүйhэн үхибүүн Элинсэгэйм дамжаа бэхилнэ. […]

Автор:

читать весь текст...

 12 апреля 2019, 23:08

Солбон Аюшеев. Зурагай урда (Айвазовский)

  Зуугаад жэлэй саана зурагдаhан Зурагай урда зогсоноб, бодомжолон… Шэдитэ биирээр бүтээhэн агуу зураашанай Шэрын үнгэ шэнжэлhэндэл, хараашалнаб.   Дэлхэй дээрэхи бүхы үнгөөр шэрдэгдэжэ, Далайн долгинууд ами ороhон шэнги… Дууража байхадаш — шэхэндэшни хүнхинэжэ, Далайhаа hалхинай үлеэhэндэл шэнги.   Холо саагуур хүбэнтэhэн манан соо Хүхэ тэнгэри бууралтажа харагдана. Хөөhэтэhэн үндэр дошхон долгин соо Хүмэриhэн онгосодо […]

Автор:

читать весь текст...

 31 марта 2019, 01:51

Солбон Аюшеев. Зүүдэндээ бэшэ – балшар бага наhандаа…

      Һолонгын дүхэриг дээгүүр гүйжэ үзөө hэн гүт? Наранhаа hанжаhан элшэнүүды гүрөө hэн гүт? Унажа ябаhан одо мүшэ үрдижэ баряа hэн гүт? Үдэшэлэн тээшэ, тэнгэреэр тамаржа ябаhан Һара дээрэ хүнэгтэй ябаhан хүниие таняа hэн гут?   Һара дээрэ хүнэгтэй ябаhан хүнии таниhанта. Зүүдэндээ бэшэ — балшар бага наhандаа. Үнеэгээ hааhан эжыгээ хүлеэжэ ядаhандаа, […]

Автор:

читать весь текст...

 30 января 2019, 14:26

Солбон Аюшеев. Гуйдал

    Наймаанай дэлгүүрэй газаа Нарай үхибүү тэбэриhэн, Найдажа, юумэ эриhэн Наhатайшаг hамган уулзаа…   Гуйрамшан гэхээр бэшэ — Гартань алтан бэhэлиг, Годон гутал, гэмгүй тэрлиг, Гэзэгээрнь – табяад наhатайшаг…   Зогсожо, хармаанаа уудалаад, Зэд мүнгэ hарбайбаб… Нюдэеэ үргэжэ, үгэhыем абаад, Зогсожо шагнахыем гуйба…   «Хүдөөhөө буужа ерээбди, Хүбүүмнай ажалда ороо… Бэримнай тэрэ дороо Ажалтай […]

Автор:

читать весь текст...

 29 января 2019, 13:51

Солбон Аюшеев. Эрьюулгэ

      Одо мүшэтэ огторгой доро Байра дээрээ эрьелдээд, Ошотоhон тэнгэри хара – Бэешни, дэгдэхэ, эшхэрээд…   Миралзаhан мүшэдэй эрьюулгэ соо Мартагдаhан нюурнууд танигдаха. Мүнхэрhэн танил зүhэнүүд сооhоо Миhэржэ заримынь, харагдаха…   Үерлэhэн уhанай эрьюулгэ соо Умбажа эрьеhээ hүрэхэдэшни – Үймэhэн оршомой гүнзэгы соо Үзэгдэхэ ошоhон нүхэдүүшни…   Бурьялhан сагай эрьюулгэ соо Буян эдлэжэ ябахадаа, […]

Автор:

читать весь текст...

 28 декабря 2018, 15:23

Солбон Аюшеев. Жабар

  Үбэлэй хүйтэн буужа ерэбэ газаамнай. Хагсуу hалхин хайраад абана нюурыем. Һулаар игааhан хөөhэтэhэн наранай Хөөбэр элшэн hаргаанагүй нюдыем…   Сэнхэг уурал аман сооhоом будараад, Хасарым хайража, хамарыем шэмхэнэ. Жабар хүйтэн агаар дүүрэн бадараад, Хиитэhэн дайдаар хагсуутажа эшхэрнэ…   Саhаар хушаатай дайдам сүм хүрөө. Гэрнүүдэй үрхэhөө таталдана утаан. Хада руу ошоhон ангуушанай мүрөөр Адуун hүрэг […]

Автор:

читать весь текст...

 15 ноября 2018, 19:43

Солбон Аюшеев. Дүүжэн

    Дураараа ябажа, дуран соо нэнгэжэ, Садхалан ябаhан хүн бүхэн Дүүжэнтэhэн наhаяа сэгнэжэ, Сэдьхэлhээн дуулана үдэр бүхэн…   Уйдхарта дарагдан, уйдал үзэжэ, Хороо бусалhан хүн бүхэн Хажуу тээгүүр шараа гаргажа Уйдхар асарна үдэр бүхэн…   Дуран соо нэнгэжэ, уйдхараа даража, Жаргалтай ябаг лэ, хүн бүхэн. Дүүжэндэл hэгсүүлжэ, дулаагаа асаржа, Наратай байг лэ үдэр бүхэн… […]

Автор:

читать весь текст...

 15 ноября 2018, 19:42

Солбон Аюшеев. Наhанай гүрэлөө

Нэгэшье үдэр наhаяа нюужа ябаагүйб. Нэгэ зарим залуу болгохо — хамаагүй, Нэмээхэдэнь — нэгэтэшье муу hанаагүйб Наhанайм гүрэлөө юуншье гэхэдэнь — хубилаагүй…   Магнай сайбар залуу хүнүүд байха. Хара магнай наhатайшуулда бү гайха. Хуби заяанай зүргэнүүд харлаха, сайха Мүрөөл олоод ябахамнай hайхан…   Солбон Аюшеев Уран хүн

Автор:

читать весь текст...

 15 ноября 2018, 19:41

Солбон Аюшеев. Годли

  Хүжүүн hурhаа таhаржа, Замдаа хүсэеэ нэмээгээд, Зүгын дуугаар зэдэлжэ Хиидэбэ годлим эшхэрээд…   Дундахи hурай сагаалса Оножо бууха хүсэлтэй аад, Годлим гэнтэ удааржа — Унаба урдань, hуладаад…   Годлим, баарhан годлимни, Жэлhээ жэлдэ намтайгаа… Жэнхэни буряад номомни, Наhаараа сугтааб шамтайгаа…   Харбаха бүреэ тухайлнаб Хаана хүрэжэ ошохыень Татаhан hураа зурхайлнаб Хүсэлhэн шэгээ олохыень…   […]

Автор:

читать весь текст...

 31 августа 2018, 19:10

Солбон Аюшеев. Хонхо

Гэнтын хонхо зэдэлээд Утаhаар ерэбэ мэдээ… Гэмтээб… — гэжэ хэншьеб хэлээд, Утаhам замхаа. Мэгдээб…   Дахинаа хонхын зэдэлхые Тэсэжэ ядан хүлеэгээб Доhолhон зүрхэнэйм сохилхо Тэгшэрбэшье, тэсээгүйб…   Харюу хонхо эльгээгээб — Нүгөө талада абяагүй… Хэды дахин дабтабаб Нэгэтэшье абаагүй…   Хэн байгааб – ойлгоогүйб. Гэнтэ гэмтэhэн байгаа гү? Хэлэжэ хүсэд үрдингүй Гайда абтаhан байгаа гү? […]

Автор:

читать весь текст...

 29 августа 2018, 23:26

Солбон Аюшеев. Фонтан

    Шанха дээрэм шангаар шарана наран. Гудамжын асфальт халуунда гэдэжэ, үнэртэнэ. Шадалаа алдаhан зайгуул зониие абаран Гэрнүүдэй дунда уhаараа фонтан сэсэрнэ…   Һүүдэр бэдэржэ, гэрэй үбэртэ хоргодоод, Ашатаяа зогсонобди фонтанай хажууда Амилхаар бэшэ халуунда бүгшэндөөд, Һуунабди хоюулан hэрюусүүлhэн hүүдэртэ…   Халуудаhан хара сагаан гулабханууд Хүльбэрнэ адхарhан уhанай шалбааг соо Хүхюун хүүгэдэй улаан хөөрхэн гарханууд […]

Автор:

читать весь текст...

 27 августа 2018, 15:29

Солбон Аюшеев. Хара-сагаан наhамни

Хара-сагаан, сагаан-хара… Гүлмэр залуу наhамни Хойшоо эрьен дүрөө харааб – Шарайм — сагаан, үhэм — хара…   Сагаан-хара, хара-сагаан… Ошоо гүлмэр наhамни Сагаа дабаад дүрөө харааб – Шарайм — хара, үhэм – сагаан…   Саб-сагаахан, хаб-хара Үдэшын уян зураглал. Дүхэригтэhэн сагаан hара Харанхы тэнгэреэр тамарнал…   Наhанайм сагаан-харанууд — Үдэрнүүд, hаранууд, жэлнүүд Үе болоод – […]

Автор:

читать весь текст...

 18 августа 2018, 23:23

Москва

  Москва, hаныш, хэзээ hэм? Монгол hэлмэеэ далайhан Минии элинсэг Бата хаан Модон хэрэмдэш дүтэлөө hэм…   Дайгүй үнгэрхэ гэхэдэнь Даруул байхаяа түбэгшөөд, Табан үдэр тулалдан Тугаа хаяаш, хүл доронь…   Юhэн тугаар намилзан Шэнгэсэй түмэн сэрэгшэд Юртэмсые доhолгон Шэнхинэhээр үнгэрөө…   Сагай сахариг замхангүй Түүхэ нэмээн үнгэржэ, Герман фашис hэшхэлгүй Дайгаар ерээ дүтэлжэ…   […]

Автор:

читать весь текст...

 15 августа 2018, 15:39

Булаг

  Булагай эхиндэ hуунаб. Баабайнгаа буусын булагай. Альгаараа удхажа уунаб, Ангаhан аман соом хатанхай…   Амталха бүреэ hананаб Абынгаа намда хэлэhые: «Аршаандал hанажа уугшаб, Амисхал дарадаг», — гэдэгыень…   Шүдэнэй бутарма хүйтэн Шугы руу харьялжа урдаhан Буусынгаа булагта дүтэлэн Баабайнгаа хэлэhээр дохином…   Буусым булаг харьяалжа Бушхан доошоо урдана Хабсагай дороhоо бурьялжа Хээрын гол руу […]

Автор:

читать весь текст...

 10 августа 2018, 13:29

Олтирог

  Далайн нэгэ үзэсхэлэнтэ олтирог дээр Нюсэгэн мүрнүүдээ танижа зүүдэндээ харабаб… Долгёор эльбүүлhэн элhэн хайртай эрье дээр Мүшхэжэ ерэhэн мүрөө гэнтэ алдабаб…   Саана холо — далай дээгүүр тунаhан Сэнхир хүхэ манан сооhоо hэмээхэн Далбага-онгосын үлеэлгэжэ тамарhан Дүүжэнтэhэн үлгы соонь hэреэ hэм…   Хүнэй хүрөөгүй дайдын энэ олтирог дээр Хэзээ нэгэтэ хүрэжэ ерэhэн гүб? Нүгөө […]

Автор:

читать весь текст...

 06 августа 2018, 22:25

Үдэрэй жаргал

Үүрэй сайжа байхада, нюдэеэ нээжэ, hэреэд, Үсэгэлдэрэй ябадалаа ухаандаа бусаан эрьюулнэб… Ушар бүхэнhөө удхатайень бэдэрээд, Үнгэрhэн үдэрэй жаргал эдлэhэнээ мэдэрнэб…   Эртын наранай сонхоор шагаан игаахада Элдэб шубуудай шииганахые шагнанаб. Энхэржэ hэриhэн ашынгаа үүдээр шагаахада Эхилhэн үдэрэй жаргал үзэхэеэ хүлеэнэб…   Газаамнай hэбшээ hалхин үлеэнэ Гулабхаанууд гэрэй дээгүүр hуушанхай Горхоной дэргэдэ хүүхэн хэниишьеб хүлеэнэ Гэзэгэеэ […]

Автор:

читать весь текст...

 14 мая 2018, 03:12

Аадар         

Дээрэ дээрэhээн hубарилдаад Мухарилдана үүлэнүүд. Долгин шэнгеэр урилдаад Талаар тарана hүүдэрнүүд…   Задагай үүлэнэй забhар соо Наранай туяан төөрижэ, Зэрэлгээ хадын оройгоор Наадаад абана тэбдэжэ…   Түлхигдэhөөр сугларжа, Туулган хүндэ үүлэнүүд, Тэhэрhэндэл дуугаржа — Тэбдэн адхарба дуhалнууд…   Аадарай бороон эхилжэ, Мүндэр hалхяар асарба, Мүльhэн томо мүндэрнүүд Шалбааг соогуур сасарба…   Уданшьегүй, hуларжа, Ябаган бороо […]

Автор:

читать весь текст...

 25 апреля 2018, 01:38

Зүдэрэл

Нюурайм уршалаа зүhэhөөр Зүдэрүү болгоно наhамни. Залитай зангым түриhөөр Нюугдана залуу хаhамни…   Болорхон хара нюдэмни Булангиртан уhатаа, Хөөдэл үдхэн үhэмни Хэнзэ мүнгөөр бууралтаа…   Сэнхэг ухаан бодолдом Үдэшын hүүдэр унанхай… Уйдажа сохилhон зүрхэндэм Сагай сууряан тунанхай…   Зүhэжэл байна зүhыем Уршалаануудые нэмээhээр… Үдэрнүүд тууна наhыем Зүдэрhэн мүрөө үлээhээр…   Солбон Аюшеев Уран хүн  

Автор:

читать весь текст...

 14 апреля 2018, 01:55

hэдэл

    Шубуундал адляар далижаад, Дэгдэхээ hананаб замбида. Дэгүүл үүлэнhээ аhалдаад, Дүтэлхөө hананаб наранда…   Наранhаа hанжаhан туяагаар hолонгон гэшхүүр гүрэжэ, Найдалайм үгэhэн заяагаар Буушабаб наран дээр hүрэжэ…   Эхигүй уужам оршом соо Эрьелдээд үнгэрнэ hарамни, Эзэгүй тооhон толон соо Элшэеэ сасарна нарамни…   Альгаараа адхан эльбэжэ, Дулааень шэнгээнэб сэдьхэлдээ. Энхэргэн зүүдэндээ нэнгэжэ, Эрьежэ буусанаб […]

Автор:

читать весь текст...

 11 апреля 2018, 22:10

Дуранай зураг. Солбон Аюшеев

    Уйтахан модон дугы дээр Уярлан энгэртэм нэнгээш… Тэнсүүреэ алдан, hүрэхэ дээрээ, «Тэнгэридэ дэгдэхэм!» гээ бэлэйш…   Тэнгэриин эзэн дуулаа hэн гү, Түхэлыш үүлээр бүтээгээ… Уянхан шамдам дурлаа hэн гү, Уярмаар зураг эльгээгээ…   Хүхэ номин огторгойн Хүбэн үүлэн хулгөөн соо Хоёр инаг дурланхай Харагдана толон соо…   Солбон Аюшеев. Уран хүн  

Автор:

читать весь текст...