АВТОР

tenchoy

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

 12 октября 2021, 23:29

Алексей Тенчой. МААНИ (МҮРГЭЛЭЛ)

МААНИ (МҮРГЭЛЭЛ)  1 БҮЛЭГ.  ДАРМА ДОДИ-ЛАМЫН МҮРГЭЛЭЛ Жениин  «девятка» машина  уулзадха дээрэ хаалтада орошобо. Машинын сонхо нээлтэтэй. Хэхэ юумэеэ оложо ядана, тэрэ оршон тойронхиие адаглажа эхилбэ— табан дабхар гэрэй ханада байһан кофеын соносхолой самбар, хажуугаар ябажа байһан автобус соо һуужа байһан зонууд.  Ябаган зоной гарадаг харгын уулзуур дээрэ  сайбар хубсаһатай басаган Жениин машинада дүтэхэнэ зогсоно. […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 23:15

Алексей Тенчой. НЭГЭ ДАСАНАЙ ТҮҮХЭ

ДАСАНАЙ БАРИЛГА Наран аргаахан огторгойн хаяа руу шэглэнэ. Ааяма халуун бэе һэргээдэг һэрюунээр һэлгэгдэбэ. Дасанай хорёо соо хүри улаан хубсаһатай бишихан хубарагууд  һагсагар модон доро һууһан үбгэн ламые тойролдоно.  Тэдэнэр багшаяа тойроод һуухадань, тэрэнь хөөрөөгөө эхилбэ: — Урдын сагта Европада   рыцарьнууд мори унаад, бамбай хуяг зүүнхэйнүүд, сэрэгшэдэй байлдаанда жадануудаа хэрээһэлэн туласалдажа, хүсэ шадалаа, эрэлхэг зоригоо, шамбай […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 23:13

Алексей Тенчой. ТУРКЕСТАНАЙ ИНСТИТУТ

«Бухараагай еврейнүүд Бухарада  байдаг хадаа иигэжэ нэрлэгдээгүй, юуб гэхэдэ, эдэ зон Бухараагай засаг газарһаа тэдэнэй мэдэлэй дэбисхэртэ ажаһууха зүбшөөл  абаһандаа. Тэдэнэр Самарканд, Бухара, Мерва болон бусад хотонуудта ажаһуудаг…» —  гэжэ  Исаак Шаломаевай Марсель хотодо байһан Жан хүбүүндөө 1922 ондо Самаркандаһаа бэшэһэн бэшэгэй мүрнүүд.   Гэрэй байдалда тааруулһан томо сонхын  зохидхон гоё хүшэгэнүүдые хүнгэн һалхин хүдэлгэнэ. Үйлсын ногоон […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 22:51

Алексей Тенчой. ШАКТИИН ХҮСЭН

Складай үүдэ тойроод, сэрэгшэд иишэ тиишээ үймэлдэнэ. Обоолоотой юумэнүүд дээгүүр алхалан, Иван харуулдаа орохо һанаатай, тойроод байһан нобшо ноохойдо дураа гутан, гэмэрнэ — иимэ журамгүй ямар сэрэг байха юм?! Сапернүүд: «захиралнуудые зүбшэлсэдэггүй, шашаха сүлөөгүйбди, немцүүд добтолно»,- гэжэ шүдэнэйнгөө хоорондуур харюусабад. Энэ шулуу буталан абадаг газарнуудта эдеэн муудадаггүй, хубсаһа хунаршье һайнаар хадагалагдадаг, зүгөөр хүйтэн байна.Эдеэ хоолой, хүнэһэ […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 22:44

Алексей Тенчой. ЗАЙГУУЛ ХҮГЖЭМШЭН

Ой соо гү, огород гү, сэбэр талада гү, саад гү…, Харгын захын нугада, ногоон эрьедэ…, Хүнэй нюуртай баг үмдэһэн, Мэхэ гохотой хара сэдьхэлтэй айбала бии болоо. Энэ онтохон нэрэгүй, тэрэ ямаршье нэрэтэй, Энэ дуунда хэншье орохо, нюурай халха абабал. Тэрэ таанадые бү айлгаг, Тэрээн соо нюуса тэмдэг олохош, Иимэл биил даа, ондоо, тэрэнэй герой — ондоо […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 22:43

Алексей Тенчой. АТАМАН СЕМЁНОВАЙ АЛТАН

1911 он. Үбэр Байгал. N-ск хото  Сибириин багахан бусад хотонуудһаа юугээрээшье онсо илгаагүй байгаа. Һүлэрхэн модон гэрнүүд үйлсын хажуугаар һубарилданхай. Түрмэ болон һаяхан баригдаһан вокзал гээд  лэ гоёолтонь мэтэ үзэгдэнэ. Анхан зоной байгаагүй хооһон газарта энэ хотын бии болоһон эхин болохо завод нээгдэхэ, хаагдаха,  түлбэреэр эдлэгшэ һэлгэхэ, заһабарилагдаха, тэрэниие тойроод бии болоһон һууринда үнинһөө арһа элдүүрилгын […]

Автор:

читать весь текст...

 12 октября 2021, 22:42

Алексей Тенчой. ЩЕМИЛОВ

Хүлисыш даа, яаражал  бидэнэй Хуби заягаар амяараа ажаһууһанда. Шамтай тоосолдохогүйб, Тамын олон зоболон, одоо ехэ үбшэн Таамаг ябадал, буруу алхам, Инаг дуранда ямаршье хорон— Хумхын тооһон, юуншье бэшэ.  Хүндүүхэй үбшэ дабажа гарабал, Хаанаб даа досоогоо нюужа, Хадагалхаяа болижо, Хариин зонтой хубаалдангүй Хаяхамнай гү, һэегүй Ажаамидаралай дуран юрын лэ даа Нүхэршни дуратай байбал, Этигэ, һайхан дурые […]

Автор:

читать весь текст...