04 декабря 2017, 04:24

Уреэлнууд. Благопожелания

    Хүбүүндээ Төөлэйгөөр хүндэлхэ хүбүүтэй боложо, Түрөөр бууха басагатай боложо, hахал сагаан баабай боложо, hаншаг сагаан эжы болотороо hуугаарайгты!   Жороо мориной жолоо бариха, Хатарша хээрын хазар бариха, Олон зоной түрүү болохо Арад зондоо хүндэтэй ябаха Эрхим hайн хүбүүн болог!   Хурим турын үреэлнүүд Урин дободоо гэрээ табижа, Уужам таладаа малаа үдхэжэ, Эртэ бодожо, […]

Автор:

читать весь текст...