03 марта 2021, 05:28

Хаан сагта абхай. Парамон Дмитриевэй үльгэрнүүдһээ

    Хаан сагта абхай. Парамон Дмитриев Улигер «Хаан сагта абхай» записан в 50-х годах бурятским фольклористом Данри Хилтухиным  у сказителя Парамона Дмитриева. Данри Хилтухин Урдын урда сагта, Урин дулаан байхада, Эртын эртэ сагта Энхэ элдин үедэ Үндэр уулын хормойдо, Үргэн далайн захада, Алтан ехэ бооридо, Арюун ехэ дайдада Үбгэн һамган хоёр Һууһан байһан юм. […]

Автор:

читать весь текст...

 03 марта 2021, 05:27

Бухайн хубуун Богдо Жангарай түүхэ. Монголдохи бурядуудай үльгэ

Урдын сагай найман тэмэн наhатанай, наян тохой бэетэнэй үеын БУХАЙР ХҮБҮҮН БОГДО ЖАНГАРАЙ ТҮҮХЭ Буряадай алдарта эрдэмтэн Цырен-Анчик Дугар-Нимаевай 1976 ондо Монголой буряадуудһаа бэшэжэ абаһан үльгэр.   Урда урда сагта, Уран hайхан сагта Захын модоной загдуул, Загал эреэн гуранай Инзаган байха сагта агсан алтай.   Сун далайн шалбааг, Сумбэр уулын болдог Байхада ла алтай. Газарай […]

Автор:

читать весь текст...

 21 декабря 2020, 18:53

Эхирит-Булагатские эпопеи. Айдуурай Мэргэн. Аламжи Мэргэн

Перевод-Ц. Жамсарано. Профессор Ц. Жамсарано. Книга «Эхрит-Булгатские эпопеи: Пятнадцатилетний Айдурай Мэргэн и его сестра Агу Гохон и Аламжи Мерген хубун и сестрица Агуй Гохон Духэй» вышла в свет  в 1959 г. в г. Улан-Батор по инициативе великого монгольского ученого Бямбын Ринчен.Книга издана  на основе собственных переводов бурятского ученого-фольклориста — Цыбена Жамсарано. Переводы  выполнены в разное […]

Автор:

читать весь текст...

 29 ноября 2019, 03:13

Сагаадай Мэргэн хүбүүн, Ногоодой сэсэн басаган хоёр.

Улигер записан писателем Х.Намсараевым у жителя сомона Хёлго Батын Сэбэг в 1935 году. УРАЙНАЙ УРИН САГТА ҺЭН ГЭЛЭЙ Саг жэлэй Сарюун эртэ байхада, Сахилза хүхэ ногооной Уһан зеөлэн байхада, Һүн сагаан далайн Шалбааг таляан байхада, Һүмбэр үндэр уулын Болдог дошо байхада, Захын барьял модоной Загзуул сагдуул байхада, Загал улаан гуранай Инзаган түлгэ байхада гэлэй. Тиихэ […]

Автор:

читать весь текст...

 28 октября 2019, 07:23

Үнгын голой үльгэр. Һайдар, Буйдар хоёр.

Үлигер «Һайдар, Буйдар хоер» ученые относят сказительскому (унгинскому) ареалу Унгинской долины (Нукутский район Иркутская область). Улигер «hайдар Буудэр»  был записан профессором , д.ф.н. В.И. Золхоевым в  1954 г.  у старого улигершина Парамона Дмитриева. Ученый приложил к нему ценный документ — «Список улигеров, которые знает сказитель П.Д. Дмитриев…» В этом списке  значатся: 1) Гэсэр, 2) Элэнтэ Тархи […]

Автор:

читать весь текст...

 28 октября 2019, 04:49

Үльгэр. Айдуурай Мэргэн хүбүүн, Агуу Гоохон дүүхэй хоер

  Профессор, д.ф.н. Бурчина Д.Н: «…Айдурай Мэргэн» (1868 стихов), записан Ц. Жамцарано в 1908 г. от Б. Бурлаева в Верхне­ленском уезде( Качугский район) Сюжетная структура его состоит из следующих звеньев: 1) 15-летнего Айдурай Мэргэна убивает на охоте женщина с зооморфными чер­тами; 2) Конь советует сестре героя, девице Агуй Ногон, привезти деву-воскресительницу — дочь Эжи Мунху […]

Автор:

читать весь текст...

 27 октября 2019, 16:16

Үльгэр. Хараасгай Мэргэн хүбүүн

  Урданай гэхын урдада, Урда сагай мэндэдэ, Түрүүнэй гэхын түрүүндэ, Түрүүн сагай мэндэдэ; Һүн ехэ далайн Салим байха сагта, Һүмбэр ехэ уулын Болдог байха сагта; Зандан ехэ модоной Залаалан байха үедэ, Загал эреэн бугын Инзагахан байха үедэ; Абарга ехэ загаһанай Жараахай шабхай байхада, Абарга шара могойн Хорхой сохо байхада; Бүһэ үгы һэлдэндэ, Бэшэг үгы балайда […]

Автор:

читать весь текст...

 11 октября 2019, 01:47

Үбэр мэргэнэй хүбүүн Ёоро Ёгшолой түүхэ. Монголдохи буряадуудай үльгэр

Урдын урда сагта Эртын эртэ сагта Захын модоной сагдуул, Загал эреэн гуранай инзаган байха сагта, һүн далайн шалбааг, Һүмбэр агуулын болдог байха сагта, Газарай газар боложо, Уһанай уһан боложо, Үрмэтэжэ байхын уедэ, Найман түмэн наһатанай Наян тохой бэетын үедэ Убэр Шодор Шоолин нютагтай, Ангир алаг моритой Үбэр мэргэнэйхи гэжэ Айл һуужа байба агсан алтай. Гараһаар […]

Автор:

читать весь текст...

 01 декабря 2018, 22:46

ГЭСЭР.

ГЭСЭР Запев Тридцать стрел из колчанов Извлечем и покажем. Тридцать славилось ханов — Об отважном расскажем. Двадцать было ларцов, Где хранили мы стрелы. Двадцать было борцов, А один — самый смелый! Мы позвать не забыли Старцев, живших до нас. Стародавние были Мы расскажем сейчас. Как созвездия юга. Пусть не гаснет рассказ,— Только слезы у друга […]

Автор:

читать весь текст...