Эпосы. Мифы

 10 октября 2019, 17:47

Үбэр мэргэнэй хүбүүн Ёоро Ёгшолой түүхэ. Монголдохи буряадуудай үльгэр

Урдын урда сагта Эртын эртэ сагта Захын модоной сагдуул, Загал эреэн гуранай инзаган байха сагта, һүн далайн шалбааг, Һүмбэр агуулын болдог байха сагта, Газарай газар боложо, Уһанай уһан боложо, Үрмэтэжэ байхын уедэ, Найман түмэн наһатанай Наян тохой бэетын үедэ Убэр Шодор Шоолин нютагтай, Ангир алаг моритой Үбэр мэргэнэйхи гэжэ Айл һуужа байба агсан алтай. Гараһаар […]

Автор:

читать весь текст...

 03 октября 2019, 06:20

Бухайр хубуун Богдо Жангарай туухэ.

Алдарта буряад эрдэмтэн Цырен-Анчик  Дугар-Нимаевай 1976 ондо Монголой буряадуудhаа бэшэжэ абаhан ульгэр. Урдын сагай найман тэмэн наhатанай, наян тохой бэетэнэй уеын БУХАЙР ХУБУУН БОГДО ЖАНГАРАЙ ТУУХЭ Урда урда сагта, Уран hайхан сагта Захын модоной загдуул, Загал эреэн гуранай Инзаган байха сагта агсан алтай. Сун далайн шалбааг, Сумбэр уулнн болдог Байхада ла алтай. Газарай газар болохо, […]

Автор:

читать весь текст...

 01 декабря 2018, 14:46

ГЭСЭР.

ГЭСЭР Запев Тридцать стрел из колчанов Извлечем и покажем. Тридцать славилось ханов — Об отважном расскажем. Двадцать было ларцов, Где хранили мы стрелы. Двадцать было борцов, А один — самый смелый! Мы позвать не забыли Старцев, живших до нас. Стародавние были Мы расскажем сейчас. Как созвездия юга. Пусть не гаснет рассказ,— Только слезы у друга […]

Автор:

читать весь текст...