04 декабря 2017, 04:15

Зудхэли нютагай урданай дуунууд

        Даага эдисэн гарюусан шэнги Дарьялдагшаан, дарьялдагшаан болыта Унага эдисэн гарюусан шэнги Улилдагшаан, улилдагшаан болыта Нуурай эреэн баха шэнги Бархирагшаан, бархирагшаан болыта.   Нариихан нариихан бэсэлигые Нюуха дурам хүрэнэ лэ Наашатай суусан нүхэдөөр Наадаха дурам хурэнэ лэ Алтан алтан бэсэлигээ Андалдаха дурам хүрэнэ лэ Анжаран суусан нүхэдсээ Абаха дуран хүрэнэ лэ   […]

Автор:

читать весь текст...

 04 декабря 2017, 04:03

Ёохорой дуунууд

Ёохор Ямар сэсэг һайхан бэ? Ягаан сэсэг һайхан даа. Ямар наадан һайхан бэ? Ёохор наадан һайхан даа.   Хойноһоо гараһан үүлэниинь Хойшо урагшаа таһарна Хойгуур һууһан залуушуул Ерыт наашаа нааданда.   Урдаһаа гараһан үүлэниинь Урагшаа хойшоо таһарна Урдуур һууһан залуушуул Ерыт наашаа нааданда.   Наадан дээрээ ерээбди Наадахаяа ерээбди Нааданай гуримаар ябыш таа Ябыш таа […]

Автор:

читать весь текст...

 29 ноября 2017, 00:22

Басаганай дуун. Из собраний Балдаева С.П.

БАСАГАНАЙ ТҮРЭЛЭЖЭ ЕРЭХЭДЭЭ ДУУЛАХА ДУУН С.П Балдаевай суглуулбириһаа. (Алайрай хушуунай Олзо-Хинга нютагай Намжил Иринчеевһаа 1917 ондо бэшэжэ абтаһан). Эрхүү. Иибии басаган ерэбэби, Эхэ тоонтодоо ерэбэби, Эхэ тоонтодоо ерэхэдэмни, Аха дүүнэдни сугларан Зугаалхань һайхан лэ. Хазаарлаад ерэхэ хазаартайб, Хазаараа абуулха ашанадтайб, Эмээллээд ерэхэ эмнигтэйб, Эмээлээ абуулха дүүнэдтэйб. Баабайн басаган ерэбэби, Баярта тоонтодоо ерэбэби. Баабайяа тоонтодо ерэхэдэмни, […]

Автор:

читать весь текст...

 13 ноября 2017, 14:02

Хууршын дуун. Песня Хурши. Из собрания песен С.П. Балдаева

ХУУРШЫН ДУУН С.П Балдаев 1919 ондо Митан Дмитриевһаа бэшэжэ абаа. Эрхүү. Үнгэйн хошуунай Тангат нютаг. Песня записана С.П. Балдаевым у Митана Дмитриева в 1919г. Хуурда хуурдаһаар Хуурда һурабаб. Һарын юһэн шэнэдэнь Баруунай хада орожо хуурдалайб. Шарга ноён ерэжэ, Шагнан , энхэрэн һуулай; Ама сагаан ноён орожо, Ойрторон һуужа шагналай; Больёое эжэн, Булгаша сагаан ноён, Торгошо […]

Автор:

читать весь текст...

 13 ноября 2017, 13:50

Аха Галсан. О том, как тайшаа Галсан ездил на Амур подрядчиком с графом Н.Н. Муравьевым

АХА ГАЛСАН Из собрания песен С.П.Балдаева Песня о том, как тайшаа Аларской степной думы Галсан Баторов в 1855 году уезжал с графом Н.Н. Муравьевым на Амур С.П Балдаев 1913 ондо Иннокентий Махачкеевһээ бэшэжэ абаа. Эрхүү, Алайр, Хүрхад нютаг. (түүхэ-Галсан Баторов Алайрай степной думын тайшаа. 1855 ондо граф Н.Н. Муравьевтой Амурта подрядчик боложо гараа). Записана С.П […]

Автор:

читать весь текст...

 13 ноября 2017, 13:38

Хэрээсэ зүүхын тухай дуун. Песня про крещение. Из собрания песен С.П. Балдаева

ХЭРЭЭСЭ ЗҮҮХЫН ТУХАЙ ДУУН. Песня про крещение С.П.Балдаев 1908 ондо Степан Хахархаевһаа бэшэжэ абаа. Эрхүү. Улейска инородна управын, Онхотой отогой, Буран-Хуйтэн нютаг. Песня записана у Степана Хахархаева в 1908 г. Енгүүдэ хэрээсэ зүүхэдээ Егор бололойб, Оломдо хэрээсэ зүүхэдээ Осип бололойб; Түмэрэйдэ хэрээсэ зүүхэдээ Тимофей бололойб; Заводто хэрээсэ зүүхэдээ Захар бололойб; Үүригтэ хэрээсэ зүүхэдээ Устин бололойб. […]

Автор:

читать весь текст...

 13 ноября 2017, 13:25

Тайшаагай дуун. Песня тайши. Из собрания песен С.П. Балдаева

С.П.БАЛДАЕВ: «Амагаев Эмхэшкэ (Иннокентий) происходил из Ирхидеева рода, ныне Осинского района, Иркутской области. Долго боролся с И.И Пирожковым из-аз тайшинского места. в 1875г. он разоблачил злоупотребления Пирожкова и сверг его с должности тайши. Сам был избран тайшой. Пирожков стал разоблачать проделки Амагаева. Через 7 месяцев Амагаева сняли с должности, Пирожков опять стал тайшой и служил […]

Автор:

читать весь текст...

 03 ноября 2017, 04:30

Саазын дуун. Песня перед казнью. Из собрания песен С.П. Балдаева

ТОЛГОЙ СААЗАДА ХҮРТЭҺЭН ХҮНЭЙ ДУУН. Песня обреченного на казнь Балдаев С. П. Нүхэдэй нютагай Булууд отогой Үнгэйн хушуунуй Дальби Богдановһаа 1917 ондо бэшэжэ абаһан. Записано С.П. Балдаевым у Дальби Богданова в 1917 г. в местности Булууд, Унгиского хошуна Нукуты Иркутской губернии. *** Баабайнгаа хүүрээр ябаа болобол Баригдахабэй бэлэйлби, Иибииеээ хүүрээр ябаа болобол Эрхүү ерэхэбэй бэлэйби. […]

Автор:

читать весь текст...