30 августа 2019, 19:36

Оньhон үгэ (Ү) Пословицы и поговорки.

Үбгэд хүгшэдтэ — хойморой хүндэ. Старикам — почет и уважение. Yбгэд хүгшэдые наадалхагүй, үтэлхэ саг өөртэш ерэхэ. Не подшучивать над старыми, и к тебе  старость придет. Үбгэн буурал хууршын арыень алталан, мүрыень мүнгэлэн үдэшэхэ. Старого хурчина  провожать, одарив  золотом и серебром . Yбгэн үхибүүн хоёр адли. Старик и ребенок одинаковы. Что старый, что малый — […]

Автор:

читать весь текст...

 13 августа 2019, 16:29

Оньhон үгэ (З) пословицы и поговорки

Заан хүсэтэй, хулгана мэхэтэй. Слон — силен,  мышь — хитра. Заан шарга мориндоо зандан ташуур хонуулха. Слон запряженный в конские сани не обойдется без сандалового кнута. Заабаряар ябаһан зарса, заралгаар ябаһан туршуул. Живущий под указаниями раб, идущий по принуждению прислужник. Заахан хулгана зааниие зандаа. Маленькая мышка пригрозила слону. Заахан гэжэ бү баһа, забдабал хүсэн олдохо. […]

Автор:

читать весь текст...

 02 ноября 2018, 03:25

Оньһон үгэ (Н) Пословицы и поговорки.

Наадан жаргаха саг хүн бүридэ байгаа. У каждого человека было счастливое детство. Наадан дээрэ нахилзаха хэрэгтэй, хурим дээрэ хотолзохо хэрэгтэй. На играх нужно танцевать, на свадьбах надо веселиться. Наада тээгээ нялуун, саанаа гашуун. Вблизи-приторный, извне-горький. Нагасын hайн зээдэ, намаагай hайхан хушада. Все лучшее от дяди — у племянника, самая красивая крона — у кедра Нажарынь […]

Автор:

читать весь текст...

 26 октября 2018, 12:38

Оньһон үгэ (М) Пословицы и поговорки.

Маани мэгзэм-һүзэгһөө. Мантры, моление — от веры. Мааража хонин болодог, уйлажа хүн түрэдэг. Блея, бараном становится, плача, человек рождается. Мара мадагар юумэ ябана. Словно аршин проглотил Могойн эреэн газаагаа, Хγнэй эреэн досоогоо. Пестрота змеи снаружи, пестрота (коварство) человека —внутри. Модонhоо хөө гараха, Мууhаа муу гараха. Из дерева — уголь выходит, от дурного-плохое исходит. Морёо унажа […]

Автор:

читать весь текст...

 24 октября 2018, 13:38

Оньһон үгэ (Ж) Пословицы и поговорки

  Жаахании бү занда, даагании бү һундала. Не кричи на ребенка, не садись на жеребенка. Жажалаагүй аад, бү залги, бодоогүй аад, бү хэлэ. Не разжевав не проглатывай, не говори, не подумав. Жабарһаа  бү даара, жэбэрһээ бү суура. От холода не мерзни, от ржавчины не рвись. Жараахай бү намна- гугуулида тогтохогүй. Не гонись за пескарем, в сетях не удержишь. Жаран […]

Автор:

читать весь текст...

 22 октября 2018, 17:17

Оньһон үгэ(Е,Ё) Пословицы и поговорки.

Ерэ гэхэдэ маряаха, эди гэхэдэ долёохо. Ерэ хүрөөд ербыхэ, ёро хүрөөд ёрдойхо. Ехэ далай уһаар ханадаггүй, эрдэмтэн эрдэмээр ханадаггүй. Ехэ зөөритэй байнхаар, ехэ эрдэмтэй байха. Ехээр хэлэнхаар ехээр хүдэлһэн дээрэ. Ехэ юумэ багаһаа захалха. Ехэ ама  хэлэнхаар шүдөө зууха.   Ехэ баабгай шангаар бархирдаг.   Ехэ нохойн хусахада, бага нохой хусаха.   Ехэ юумэн багаhаа захалдаг.  Ехээр эдиhэн […]

Автор:

читать весь текст...

 22 октября 2018, 15:05

Пословицы цонголов

Эрхыг соранкаар Бэрхыг сура Нэрээ хугаранхаар Ясаа хугара Нялуунаас Шулуунин Горихо узэнэгуй Готол бу тайла Туроогуй хувуундэ Тумэр улгы бу бэлэс Гэмэнэ урдаа Гэмшэлэнэ хойноо Явасан хун яса зууха Хэбтэсэн хун хээли алдаха Могойн эреэн газаагаа Хунии эреэн досоогоо Тэниг хун Тэндирээс цэцэн Тэмээ гэхэдэ ямаа гэхэ Улаан хэлтыг Урдаа оруулаккуй Хамар дор Хагархай гэджи […]

Автор:

читать весь текст...

 18 апреля 2018, 03:30

Оньһон үгэ (Д) Пословицы и поговорки

Даахи дороhоо хүлэг гараха, даг дороhоо баатар гараха. Из под косм проглядывается аргамак, из-за цыпок показывается богатырь. Дааган эхэдээ хэрэгтэй, дүшэ дархандаа хэрэгтэй. Жеребенок нужен матери… Даахигүй унаган, дахагүй үбгэн Дальбараань турлаагтаа hайхан, дааганиинь эзэндээ hайхан.  Вороне прекрасен его птенец, жеребенок прекрасен хозяину. Дальбараахан далижадаг, хүүгэхэн бэежэдэг. Птенцы обретают крылья,дите обретатет силу.  Далайда оломшо, дайдада хүтэлшэ.  […]

Автор:

читать весь текст...

 18 апреля 2018, 02:43

Оньһон үгэ (Г) Пословицы и поговорки

    Газар дуулаг, гахай шагнаг. Земля услышит, свинья расслышит.    Газар тэнгэри хоёр шэнги ондоо.  Как земля и небо различаются.  Газарай гантаса, тэнгэриин хүүесэ хүлеэхэ. Ждать до остывания земли и шума небес.  Гал уhан хоёрой гай аюул ехэ.  Вода и огонь опасны.  Галгүй газарhаа утаан гарахагүй. Без огня дыма не бывает.  Галуу hажааhан турлааг.  Утке […]

Автор:

читать весь текст...

 05 апреля 2018, 22:14

Монгол сэсэн үгэ

абын алтан абдар һайхан даа, арадайм уран үгэ һайхан даа… Сайхан үгээр шинжилж Уран үгээр хутгалах. Төрийн сүлд Түмэн нүдтэй Улсын сүлд Уран нүдтэй. Угалз оёход улаан ногоон ус хэрэгтэй Уран эрдмийг сурахад оюун ухаан хэрэгтэй. Улаан мах барагдах Уран санаа мөнхжих. Улир шувуу уулын чимэг Уран бүсгүй гэрийн чимэг. Унага эхдээ элгэмсэг Уран уруулдаа […]

Автор:

читать весь текст...

 13 ноября 2017, 02:40

Оньһон үгэ (Б) Пословицы и поговорки

Басаганаар ябаhан барисаа үгы. Девичий век не вечен Баабайтайгаа хэрэлдэhэн энжэ угы. У поссорившейся с отцом нет приданого. Баабайдаа байхадаа басаган haйxaн. Базаартаа байхадаа бараан һайхан. Хороша девица в отчем доме, хорош товар на прилавке. Бага шулуугаар томо шулуу сохижо хγдэлгэдэг. Большой камень сдвигают с места маленьким камнем. Багаханшье hаа, бад гэмэ. Маленький, да удалой […]

Автор:

читать весь текст...

 03 ноября 2017, 03:48

Заабаринууд. Нравоучения

БЭЕЭ НЯГТААР АБАЖА ЯБАХА ЗААБАРИНУУД Нравоучения предков 1. Эхэ эсэгын урдаһаа бү дуугара, хэлэхынь хүлеэгээд, харюуса. Не перечь отцу и матери, отвечай, когда они закончат речь.  2. Эхэ эсэгын үгэ дуула, һургаалынь хадуужа аба. Слушайся отца и мать, запоминай все их мудрые наставления.  3. Эрэ хүниие гэрэй  хойморто һуулгаха. Мужчину нужно садить на северной (почетной) стороне. […]

Автор:

читать весь текст...

 28 октября 2017, 04:22

Оньһон үгэнүүд (А) Пословицы и поговорки

А» үзэг эрдэмэй дээжэ, аяга сай эдеэнэй дээжэ….. Айл аймаг ахада хоригдохо, агта хүлэг ургада баригдаха — Община правится старшим, конь ловится укрюком. Ая зангай номгониинь дээрэ, адуу малай тарганиинь дээрэ — лучше, когда скотина упитанна, норовом  покладиста. Ажаглаха азаргын бэе хээлитэй боложо харагдадаг  — У рабочей лошадки живот как у беременной. Абын байхада хүниие тани, агтын байхада […]

Автор:

читать весь текст...