25 октября 2017, 16:03

Хэтэ Сахюур

*** Хаража үзөөгүй залуушуулда хэтэ, сахюур, уула гээшые ойлгуулхамни. Урда сагта, зуруул, шударуул гээшын байгаагүй үедэ буряад, монгол эрэ хүн заатагүй гал аһааха хэрэгсэл бүһэндөө зүүгээд ябадаг байгаа. Энэ юун бэ гэхэдэ, иимэ комлект: хэтэ, сахюур, уула. Хэтэ гээшэнь хатуу түмэрөөр хэгдэһэн халта түхэреэншэг хурса эрмэгүүдтэй зүйл. Хэтэдэ булгайр арһаар бүтээһэн туламхан шэнгихэн юумэ табалжа […]

Автор:

читать весь текст...