29 декабря 2017, 04:23

Дондог Цыдендоржиев. Уран гуурһатын намтар

          Дондог  Цыдендоржиев  1955 оной  мартын  6-да Зʏдхэли   нютагта  Дориева  Долгорой  гэр  бʏлэдэ  гурбадахи  ʏринь  боложо  тʏрэhэн  юм.   Нялха  нарайдань   Зʏдхэли  нютагай  Дагбын  Цэдэндоржо, Юндэнэй  Мыдэг  хоёр  нэрээ  нэрлʏʏлхэ, угаа  залгуулха  ʏритэй  болохо  гэжэ,  Дондог  хʏбʏʏе  Дориева  Долгорhоо  ʏргэжэ  абаhан  байна. Дондогой  бага  балшар  наhан  хʏдөө газар  hаали  дээрэ  ʏнгэрөө.  Мыдэг  […]

Автор:

читать весь текст...

 25 октября 2017, 12:54

Уран дархашан Юрий Эрдынеев

УРАН ДАРХАШАН ЮРИЙ ЭРДЫНЕЕВ *** Уран хүнүүдөө манай арад ульгэрнүүд соогоо иигэжэ магтадаг hэн: “Альган дээрээ арбан аб гүйлгэдэг, хурган дээрээхорин аб хатаргадаг “. Үльгэрөө дурдабал, дууһашагүй дуун болохо, харин би мүнөө буряад орондоо мэдээжэ скульптор Юрий Эрдынеев тухай хөөрэхэм. Уран дархашан 1965 ондо Агын тойрогой Tабтаанай нютагта хориин арба нэгэн эсэгын хара тугтан харгана […]

Автор:

читать весь текст...

 21 октября 2017, 03:03

ҮЛЬГЭРЭЙ ОРОН — ЗУРАГУУД СОО

Уран зураашан Намжилма Эрдынеева. Буряадай сэдьхэл – үльгэрэй дайда. Хэзээдэшье, хэдышье сагай сэмүүн, байгаалиин уларилай хүндэ болобошье, жэнхэни буряад хүн зүрхэ сэдьхэлэйнгээ гүн оёорто ямар бэ даа үзэсхэлэнтэ һайхан нангин үльгэрэй мэдэрэл хадагалан, тэрэнээ бөөмэйлэн, үзэлүүдгүй һалбаруулан ябадаг гээшэ ха даа. .. Тэрэ мэдэрэл арадаймнай анханай түүхэһөө, тоонто нютагай ая гангын хангалһаа, аглаг талаяа тооһоруулһан […]

Автор:

читать весь текст...

 13 октября 2017, 03:07

Багшын буян

Зарим хэшээлдээ һэнгэргүй класс соогоо гүйлдэжэ ябадаг шалюун байрагүй хүүгэд багшаяа гэтэшэнхэй, шууяаха, шашалдахаа мартаад һуунад. Урдань  урагша хойшоо ябан, хоолойгоо аалихан, даруу, һүрөөтэй шангашье болгон байжа, ородой уран зохёол багша хөөрэнэ…   Надежда Доржиевна Цыденова дунда ангиин байхадамнай  манай класста ерэжэ, ород хэлэ, зохёол заадаг болоо бэлэй. Ехэ шанга, бэрхэ, талаан бэлигтэй багша байгаа.  […]

Автор:

читать весь текст...