06 ноября 2017, 14:09

Экологиин жэлдэ

Угаймнай эльгэлһэн Эхэ байгаали Аннотаци: Манай түсэл  Байгаали хамгаалгын жэлдэ зорюулагдана. Буряад зоной эртэ урда сагһаа байгаалидаа аргагүй гамтайгаар хандажа, арадайнгаа сахижа ябаһан нангин һургаал заабаринуудые һэргээжэ, һуралсалай оршон байдал байгуулжа, саашанхи үедѳѳ дамжуулха гэһэн түсэбтэй. Түсэл  практико-ориентированнэ, эрдэм шэнжэлэлгын, ниитэдэ хэрэглэлгын  удхатай. Энэ түсэл ургажа ябаа үетэндэ һургаал, заабари боложо, дамжуулжа, хурса һүбэлгэн хүнүүд […]

Автор:

читать весь текст...