14 мая 2018, 03:12

Аадар         

Дээрэ дээрэhээн hубарилдаад

Мухарилдана үүлэнүүд.

Долгин шэнгеэр урилдаад

Талаар тарана hүүдэрнүүд…

 

Задагай үүлэнэй забhар соо

Наранай туяан төөрижэ,

Зэрэлгээ хадын оройгоор

Наадаад абана тэбдэжэ…

 

Түлхигдэhөөр сугларжа,

Туулган хүндэ үүлэнүүд,

Тэhэрhэндэл дуугаржа —

Тэбдэн адхарба дуhалнууд…

 

Аадарай бороон эхилжэ,

Мүндэр hалхяар асарба,

Мүльhэн томо мүндэрнүүд

Шалбааг соогуур сасарба…

 

Уданшьегүй, hуларжа,

Ябаган бороо дуhаална…

Үүлэн соогуур, яларжа,

Наранай элшэ шагаана…

 

hолонгон дүхэриг татагдаад,

Аадарнайшье саашалба…

Ангаhан дайдам амсажа садаад,

Хангал үнэрөөр анхилба…

 

Солбон Аюшеев.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments