05 декабря 2017, 18:05

Абын гэр

Фото Солбона Аюшеева.

Харгы хажуулан гүбээ доро

Харагдана хуушарhан гэр…

Ханань үмхиржэ, борлоош hаа,

Хэбээрээл — абым бариhан гэр…

 

Заахан байхадам абым нүхэд

Бүдүүн шэнэhэ зулгааха…

Зэдэлбэ хюрөө, сабшаба hүхэд

Бодобо торхонь аргаахан

 

Үхибүүн бидэ hэмээхэн

Модоной холтоhо түүхэбди

Үндэр торхоной досооhоонь

Унажа байгаад зөөхэбди

 

Дабирхайн хоншуу үнэрhөө

Агаар дүүрэн сорьёхо

Шэнэхэн модоной шэртэhэнhээ

Нюсэгэн хүлнэй дорьбохо…

 

Зунай ута үдэрнүүд

Зэрэлгээтэн үнгэрөө

Абым hууриин бууса дээрэ

Гэрэй байшан мүндэлөө…

 

Харгы хажуулан гүбээ доро

Харагдана хуушаршаhан гэр.

Мүнхэ сагай гүйдэл доро

Мүнхэжэhэн абым гэр…

Солбон Аюшеев. 2015 он.
Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments