13 ноября 2017, 01:02

Айдаһатай ушар

(вайбер соо гүйһэн ябаган зугаа)

Автохүлэгөөрөө гэртээ харижа ябааб.

Орой hүни болонхой, хура бороон адхаржа байгаа.

Цакирта хүрэжэ ябахадам, холисоогойм хии  табижархиба.

Буугаад, машинын  багажниг соо харахадам запаска байна, домкрат үгэй.

— Ай даа, яахаб тиибэл, гээд, гансаараа хадаа хажуу тээшээ хараашалхадам, харгын хажууда хүнэй үхээри кладбища харагдаба.

Халта гасаад үргэн hагад холисоогоо hэлгэхэ модон хабтагай досха бэдэрээд ошобоб тэрээруу.

Харанхы гээшэнь.

Һарабшалан оградкануудай хорондуур ябажа байтараа, мүнөөдэр малтаһан хүүрэй нүхэн руу халижа унабаб.

Ай золиг!

Гүнзэгы малтаатай гээшэнь!

Ород  хүүе хадагалха байгаа юм гү, хоёр метрhээ үлүү.

Нүхэнэй оёорто унашоод, ухаам hамархаа hанаба.

Айдаһатай гээшэнь, харанхы нойтон, хүйтэн, шабар шабхай.

Хайран hүнэhэм зайлашаба хаш таа.

Теэд гараха гэхэдээ гармни нүхэнэй захада арайхан хүрэхэгүй юм. Харанхы нүхэн соо хосорхом гү даа гэжэ hанахадам үшөө айдаһатай болобою

Мэдэхэ мэдэхгэй маани уншабаб.

Ум маани бадме хум, гэхэ мэтээр.

Собхорон hүрэжэ үзэнэб.

Сухалаа хүрөөд, ондоо  маани хэлэбэб, во имя овса, сыра и свиного уха алюминь минии, гэжэ байжа.

Дээшээ харахадам, нэгэ хэды ногоон утаһан нүхэнэй захаар hанжана.

Тэбэдээд нэгэ гараараа аhалдаhам, гэнтэ толгой руум нэгэ юумэн шангахан удар буулгажархиба, ногоон таhаржа, доошоо баhал унабаб.

Ай бурхаан!! Юн гээшэб?? Боохолдай шудхэр???

hалганан шэшэржэ hуутараа hананаб: хямдаар хосорхогүйб энэ нүхэн соо.

Арга шадалаа зангидаад, арьяа бала абарытээ, ум маани бадмэ хум, гээд хашхаржа байгаад, хоер гараараа ногооной узуурhаа аhажа, бэе дээшэнь татабаб даа.

Баhал дээрэhээм наншажабал даа.

Нюдөө аняад, мани шэбшэн бэе татажал байгааб.

Тулдажа байхам толгой руум тумагууд буужал байгаа.

Үнэшхэнэ гүүтэ? Үнэн лэ болhон ушар лээ.

Шуhам бусалхаа hанаад, шүдхэрэй урдаhаань хараха гэжэ, нюдөө неэhэм, ай бурхаан, орон соогоо арбан хургаараа hамганайнгаа үhэндэ аhашоод, үшөө мани шэбшэжэ хэбтээб.

Үhөө зулгаагдаhан нүхэрэм ашагүй намаяа хүрэжэрхео.

Ойоеха. Прическа hалаа, би фингалтай, юунэй түлөө иим зүүдэн юм бээ, ойеха даа. Баяртай, саашаа унтахам.

Уран хүн ямар зүрхэтэй хүн иимэ хоррор зүүдэ харааб гэжэ һонирхоно, мэдэхэ хүн бэшээрээйт, зай)

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments