03 января 2021, 03:13

Badara Baldandorzhyn. Минии Шэнэхээн буряад

Минии Шэнэхээн буряад

Шэлүүhэн малгай үмдэжэ туруу бариhан
Нэхы дэгэл дээрээ шонын арhан даха хэдэржэ
Утаhатай гуталдаа ямаан паниие углажа
Шаргадаа мори тэмэрүүлhэн
Саhатай үбэл нажардаггүй
Сангуухан зантай минии
Шэнэхээн Буряад!
Зoдoгoй доро наранда халажа самнажа барилдаhан
Зосоом тэнигэр гэжэ дуулажа нарьяhан
Хүдэр мүнгэн хутагаya
Шанхай дурдан бүhэдээ дунтай зүүжэ
Хүгшэд үбгэдэй урда тээ ёhотой номтойш ябаhан
Хүшэгэ тэнгэриин доро
Монголой нэгэн угсаа Минии Шэнэхээн буряад!
Энгэртэй торгон тэрлиг халюу хилэн тойробшо
Дарааб сэмбэ юудэн, суба, хром сабхи
Хормойтой уужа, хорбой хүбоо,
Улаан залаатай шодогор малгай
ЗэмҺэгтэй дэгэл, туйба даруулга, толи, хэтэ сахюур
Гарай уранаар түрэдээ алдаршаhан
Зөөдэ hуудал амидаралтай
Минии Шэнэхээн Буряад!
Уларил бүхэнэй хубсаhан бүринь
Онсогойхон заhалтай минии Шэнэхээн Буряад!
Урданай заншалаа хаяагүй
Намжархан зохид минии Шэнэхээн Буряад!
Уусын дугаар басагаа уяруулжа,
Наадан наръяантай мордуулдаг
Минии Шэнэхээн Буряад!
Намдаг ноеноймнай амбан ноенhоо олоhон
Голой гурбан тохойтой, гоел нютаг Шэнэхээн
Шэртэхэдэл зохид хададай, шэлэл нютаг Шэнэхээн!
Жэлдээ тахил обоотой, жэгтэй гоел Шэнэхээн!
Наадан наръяан олонтой, намжар гоел энэхээн дээрэ
Наян жэл нютаглаhан намтар түүхэтэй
Минии Шэнэхээн Буряад!
Жэмгэй зүүдэлээр ерэлтэй
Жэнхэни буряад даа, буряад!
Шэрүүн үеын үнгэрэлтэтэй
Шэнэхээн буряадай түүхэ хэсүү даа, хэсүү!
Сэгнэжэ болодоггүй сэдьхэлдээ
Сэнтэжэ ябаагүй минии Шэнэхээн Буряад,
Сэсэрхэжэ хүнтэй үгэ буляалдадаггүй
Yсөөхэн үгөөр, олон бодолоо элидхэhэн
Гүндүүрхэн зантай минии Шэнэхээн Буряад!
Ёохорой аяда хатаржа бүжэглэhэн
Ёотогоршожо нэгэнээ гадууршалдаггүй
Ёhо руугаа гэжэ үнгэрhэн ушараа эръесүүлhэн
Ёhоорхон зантай минии Шэнэхээн Буряад!
Ажалай хойно орожо набтаганажа ябаагүй
Архи уугаа hаа ууhан шэнгеэр уудаг
Анда нүхэдтэеэ ябаа hаа,
Ябаhан шэнгеэр ябадаг
Атагадханш гэдэггүй минии Шэнэхээн Буряад!
Бэреэд басагадай дэгэниинь илгаатай,
Бэлэдхэжэ эдидэг эдениинь онсолигтой,
Бэлшээр дүүрэн бухал обоолдог
Барагтай зyyдhaa сошодоггүй
Ажалша минии буряад зон гэжэ
Аяархан холын Ага, Yлирэнгэ, Бооржо, хори буряадhаа
Сагай дэбжээндэ таhарhан,
Минии Шэнэхээн буряад гэж, энэл даа, энэ…

Бадара Балдандоржин 

 

Ученый  Жамьян Санжаа: Балдандоржын БАДАРАА Родился во Внутренней Монголии, в местности Шэнэхээн, селе Баруун сомон в 1980 году. После окончания Шэнэхээнской средней школы поступил в среднее специальное учебное заведение Внутренней Монголии. Писать начал с 1998 года, во время учебы в г. Хухэ Хото. Его стихи часто печатаются на страницах центральной периодики, журналов: «Гурбан дабаа» (Три вершины), «Хун галуу» (Лебедь), «Хулэн Буйр», «Шэнэхээн», газеты «Үдэрэй сонин» и др. В достаточно молодом возрасте стал членом Союза писателей Эвенкийского хошуна, членом Союза писателей г. Хулэн Буйра.
Победитель многочисленных международных, республиканских, районных, центральных конкурсов поэзии, поэтических турниров и т. д. Так, в 2006 году Б. Бадараа награжден дипломом I степени, за под-писью председателя жюри народного поэта Бурятии Л. Тапхаева, в конкурсе современной поэзии, на всебурятском международном фестивале «Алтаргана-2006», в 2007 году удостоен награды за 1-е место в конкурсе поэзии «Хүлэнэй алтан дэнжэ» в Хулэн-Буйре, где ему было присвоено звание «Үймэс хундагата уран уншалгын тэмсээнэй шэнэ одон» (Новая звезда конкурса художественного чтения).
Его отец, Сэдэнэй Балдандоржо, получил образование в высшей школе Внутренней Монголии, работал в администрации Шэнэхэн-ской школы. Мать Сэдэбэй Норжима, как многие женщины-бурятки Шэнэхээна, смотрит за хозяйством. Младшая сестра Бальжима про-должает учебу в г. Хулэн Буйр.
Одно из лучших стихотворений Б. Бадараа – «Минии Шэнэхээн» было опубликовано на страницах газеты «Үдэрэй сонин», журнала «Хулэн Буйр» и получило широкий отклик читателей. Только в 2005 году напечатаны стихи «Хэнзэхэн насан» (Поздняя жизнь), «Согтуу Базар» (Пьяный Базар), в республиканском журнале «Хун галуун» опубликованы стихи «Аяншан шубуудай намар» (Осень перелетных птиц).
Уже первые строки его стихов привлекают внимание сердечностью, простотой, четкостью и ясностью стихотворного рисунка.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments