10 января 2021, 02:20

Барбуева Санжита. Шүлэгүүд (11 ангиин hурагша)

«Уран гууран»-2020 гэhэн конкурсын Гран-ПРИ шагналда хүртэhэн Барбуева Санжита, Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряад тойрогой Һүдэнтын юрэнхы болбосоролой дунда һургуулиин 11 ангиин һурагша (багшань Балданова Мыдыгма Ринчиновна).

Хуhахан.

Хүхэ ногоон набшаяа намируулан,
Хура бороодо даараhан шэнгиш.
Хагсуу hалхинда найган, найган,
Хээрэ талада гансааран урганаш.

Намарай алтан туяан доро
Наартайгаар hалбарналши.
Нангин нюусаяа нэнгэн, надхан
Намдаа, хуhахан, эльгээгыш.

Үбэл ерэбэл.

Тэнгэри хаяагаараа бүрхэбэл.
Таамаг һалхин эшхэрбэл.
Саһаар дайдам хушагдабал.
Сарьяма хүйтөөр амилбал.

Хүүгэд хада ошожо,
Халтиржа наадана.
Буурал үбгэн хүүгэдэй
Бамбагар хасарыень шэмхэнэ.

Нагасындаа.

Хээрэ холо нагасындаа
Холшор бага наhандаа
Айлшалжа буухадаа,
Аятай гоёор амарагша hэм.

Хони ямаадай маараан соо,
Унага эшэгэдэй тангараан соо
Сэнхир хүхэ уняарай
Сэгээн тэнгэридэ тулахада,

Һэмжэн сагаан үүлэдэй
Огторгой дэхэн hуунагтахада,
Хээрын сэсэгүүдэй дүхэриг соо
Хэсэжэ дүүтэеэ ябахадаа,

Наран, наран наашаа,
Үүлэн, үүлэн саашаа –
Хэлэн хүүнэн ябахадаа,
Хэлэшэгүй жаргалтай hэм.

Нямняа сэсэг.

Сэлгеэн талаар аалиндаа
Сэсэг түүжэ ябахадаа,
Нямняа наран сэсэгүүдэй
Налгай шарай сээжэндээ
Мэтэр асаран эльбэжэ,
Мэндээ мэдүүлэгшэ hэм,
Харин тэрэм хайратайгаар
Халта урдаhаам дохидог hэн.
Гүрлөө хэжэ тархидаа
Гүлмэр наhандаа наададаг hэм
Гэмтэ ябадалаа мэдэрэн,
Гэмшэн ябадагби зүрхэндөө.

Зүүдэн.

Сагаахан хүбэн үүлэн дээрэ
Сэлмэг шара мүшэ баряад,
Өөдөө харан хэбтэнэб.
Өөдэргэ hара намhаа hурана:
Өөдөө харан хэбтэhэн ши
Эндэ юу хэжэ байнаш?
— Зүүдэн соогоо ниидээ hэм,
Танаа золгохоо ерээлби.
Мүшэдэй хатар харахалби,
Мүнгэн толоороо наадуулыт!-
Хүбэн сагаахан үүлээртнай
Хүнжэл болгон нэмэринэб.
Хура бороон айлангүй,
Хүдөө нютагаа хаймаданаб.
Альганай шэнээн газарта
Аглаг нютагни бүрынэ.
Аажам тэнюун абаритай
Ажалша зондоо тэхэрихэм! – гээд,
Аргаахан нюдөө нээхэдэм,
Арбан хоёр байба лэ!

Алтан хараасгай.

Бурханай шубуун гэгдэдэг
Дулаан ороной энэ шубуун
Модон гэрэй уняада
Байраяа түхеэрэн түбхинэдэг һэн, -гээд,
Балшар бага наһандам
Эжым түүхэлэн хөөрэдэг һэн.
Алтан шара үбсүүтэй,
Асатаһан хара һүүлтэй,
Арюухан энэ шубуун
Аба эжым гэртэ тэхэрин
Анханай буугаагүй юм олон жэл.
Харин энэ жэл яагаа юм,
Ханашагүй илдам шубууд
Хонинойм хотоон соо харан гэһээм
Уурхайгаа түхеэрһэн байгаа юм.
Аргаахан маряан дүтэлхэдэм,
Асатайхан һүүлээрээ сэхэ дээгүүрни
Айлган һэбин ниидэхэ юм.
Болоол даа манайхиие эрьеэ хадаа,
Болгоон түргэхэн холодо,
Үндэгэеэ даран тэнжээхэ хаһань,
Үлдэжэ шубуудые болохогүй – гээд,
Урихан эжым захяа үгэ
Урилуулан холодуулба уурхайһаа.
Шэртэнэ бэзэб холоһоошье һаань
Шарахан хушуутай дальбараануудыень,
Нажарай халуунай буурахада,
Намарай гаглюунда үдэшэхэб.

Санжита Барбуева.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments