13 января 2021, 23:27

Басаа Валера. Сагаалганай дуун

Энээхэн даншье хилбархан үгэнүүдтэй зүйлые дуунда дуратай ямаршье хүн өөрынгөө онсо-ганса маягаар дуун болгоод, ядаралгүйхэнөөр ардагаа түбэрүүлэн дуулаад ябашаха ха даа.

Дабталга.

Сага-аа сага-аа, сага-аа-аа сага-аа-аа…

Саг-аа-аа  Һарам-най-ай-ай…

Сай-ай-ха-ан   үү-реэ-ээл-тэй-ээ-ээ,

Бу-у-ян  хэ-э-шэ-эг-тэй-ээ-ээ

Һа-ра-аа-м-най-ай-ай-ай…

 

Уртын заншалаа сахюулаад,

Улас түрэлөө ниисүүлээ –

Элинсэгэйм Сагаа Һара.

 

Хэтын хэтые дабуулаад,

Холын холо руу дабшуулаа –

Элинсэгэйм захяа Һара.

 

Орон дэлхэйгээ баясуулаад,

Одо заяагаа мандуулаа –

Элинсэгэйм һүлдын Һара.

 

Шэнээр гуламтаа дэгжээхы,

Шэнэ байдалаа хүгжөөхы

Уряал асараа Сагаалгамнай.

12.01.2021

Басаа Валера

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments