01 апреля 2018, 19:27

Бурхан

Дасан соо гороолжо ябаад,

Дороhоом найдангяар хараад,

Эдирхэн хүбүүмни hураба

Бурхан гэжэ бии юм гү, аба?

 

Гороогоо дүүргээд хоюулан

Дуганда дүтэлжэ ерэбэбди.

Хүжэтэй зула бадаруулан

Хии мориео хиидхүүлбэбди…

 

Дуган соо хуралай үедэ

Хүбүүмни шэбэнэн хэлэбэ:

Харыт, бурхан миhэрбэ —

Ханын баруун буланда…

 

Шабар бурхан хаанаhаа

Миhэрхэб даа хүбүүндэ

hаналынь байгаа саанаhаа…

Гэжэ бодобоб түрүүндэ

 

Газаа гараад, үүдэндэ

Хүлеэбэб хүбүүнэй дүтэлхы

Тэрэмни тэрэл hууриндаа

hуужа байба, гэлынхэй…

 

— Хурал дүүрээ, хүбүүхэйм,

Хария гэртээ, — гэхэдэм,

— hуухам үшөө, хүлеэхэм,

hанаад, намда миhэрхынь…

 

hуугаабди хоюулан нилээд.

Баруун хана руу харашоод.

hуухаhаан хүбүүмни эсээд,

Бодожо хэлэбэ: үнгэршөө…

 

Бусажа ябаад, хүбүүндээ,

Бурхан тухай хөөрэбэб.

Бэлтэгэр нюдөө нюухадань

Бодомжолhынь ойлгобоб…

 

«Хүн бүхэнэй зүрхэн соо

өөрын бурхан hуудаг юм.

Хаанаш яба — hанаан соош

hахюул болоод ябадаг юм…

 

Дайдын олон обоонууд,

Дасанай будда бурхадууд

Хаража ябаха шамайе,

hахижа байха замыешь»…

 

Анхаржа шагнаа хэлэhыем.

Асуужа байгаад, hураглаа.

Сэдьхэлэйнь досоо шэнгэhые

Сагай урасхал харуулаа…

 

Солбон Аюшеев.

Уран хүн

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments