09 мая 2018, 07:36

Бусахаб даа, Буряадтаа. Балдандоржийн Бадараа

 

 

БУСАХАБ ДАА, БУРЯАДТАА

Үндэртэ ниидэһэн хүниие

Үйлын үри хүтэлөөгүй

Газар болоһон хуһан сэргые

Үе сагай һалхин үмхирүүлөөгүй,

 

Ерыш, хүбүүмни, гэжэ

Ойхон, Бархан, Алхана һүндэрлэнэ

Ерыш, басагамни, гэжэ Байгал далай салгидана.

Хаана холоһоо бусахаб даа, Буряадтаа.

Бууса нютагтаа, тоонтодоо ошохоб даа,

Угаа уһанда хаяагүйб,

Урданайнгаа ёһо гуримаа мартаагүйб,

Түрэл хэлэеэ орхёогүйб,

Түрэһэн тоонтоо мартаагүйб.

дабталга

Наян Наваада наран мандаһаар

Дорнодын талада һаран гэрэлтэһээр

Дуун боложо бидэ мартагдаагүй,

Домог боложо бидэ хайлаагүй.

дабталга

ЭЭВЭНХИИН ЗУН

Хэшэгтэй тэнгэриһээ  хээрын

сэсэгһээ ундалсан

Хэсэгхэн үүлэн салхяа дахаад,

Һүниин талаар доодын адуунай

түбэргөөнтэй холилдоһон

Аадарлан шудхалха бороотой зун

Минии ээвэнхиин зун сайхан.

 

Һолонготой холын улсын

бараан хүхэрөөд

Алтан Хингаанаа дахаад

Эминэй гол шууянхан байнал.

Эльбэхэ салхинда сэдьхэл тэниигээд

Эрмихэ (һорьмоһоной сабшаха эрбэгэнэхэ) нюдэндэ ээвэнхиин зун

намяатан байна.

Гоё басаганай хасар шэнги

Һаалиин эринэй наранууд

Сасараг  бүхэнөөрөө

Һаалиин бүсгүй шүү дээ.

Гар дагаад шааянхан

шобторуулагдасан.

 

Голой тохойн бургааһанууд

Шэбэнээд байһан домогтоёо

Шэнын һара доро

Сэдьхэл аргамжаһан

Амараг хошоодын зунай

гурбан һара

Ээвэнхиин зун дура татаад

байна уу.

Хонин боро зэрэлгээн

хотошо нохойн шогшооноор

Халуун шорой дээгүүр

шэлэ дахан урдана.

Оторын (зуһалан) ганса айл

хоёр болон зэргэлээд,

Ургын барюулһаа

нарин тооһон  мушхаран

Урдын дуунай уран аялга

гэншэгдэн гэншэгдэн

Ушарха гэһэн хүсэл

мориной нюрганда үндэлзэнэ

Удаадахи болзоон

Ээвэнхиин зун байһан.

ЮЛИЯ

Үзөөгүй, хараагүй Үдэ голой эрьедэ

Адатай, абааштай инаг дурандашни шатажа,

«Намаяа  тэбэриишэ» гэһэндэшни

Тэбэрижэл бүхэлидээ

Бүмбэрсэг дэлхэй багтаһан шэнги

һанагдаа һэн.

Сэхэхэн харахадашни

шэмээгүйхэн таалахадашни

Үдэшын одод доро

Улаан-Үдын гудамжаар

Олдохоо болитороо

шамдаа төөрёоб.

Тэрэ шэгтээ төөрёод,

Гансахан шамтаяа энэ оршолонгые

орхимоор һанагдаһан

Тэрэ һүни бидэ хоёр жаргалтай.

Балдандоржийн Бадараа

Үбэр-Монгол

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments