12 марта 2021, 01:55

Чингис Гуруев. Баглаа сэсэг

Хонгор хабарай һайндэр мүндэлжэ,

Холшор зулгы илдам шамхандаа

Буян хэшэгтэл бэлэг болгожо,

Баглаа сэсэг гарташ барюулнаб.

 

Эрхим һайниие үршөөн зүгнэжэ,

Энхэ сарюун баглаа сэсэгни

Эртын нарандал туяа татажа,

Эльгэ нимгэн зугаа дэбжүүлнэ.

 

Ая хүгжэмэй булаг дэлбэржэ,

Абтай, золтой дура сэдьхэлнай

Баглаа сэсэгтэл гоёор задаржа,

Баяр дээрэ жаргал нэмээнэ.

 

… Адиста хүжөөр анхилһан

Алтан зула сэсэгүүд —

Амаршалгаар дэлгэрһэн

Арюун һайхан хэшэг юм!

 

Чингис Гуруев

Уран хүн

 

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments