21 апреля 2021, 02:58

Чингис Гуруев. ЭХЫН ЗАХЯА

Эжы, эжымни — мүнхэ нарамни,

Энхэ заяатай даруухан жаргални, —

Халуун зүрхэнэй энхэрэл татажа,

Харгы залажа, үреэл табихадаа:

— Эрдэм үзэхөө холы зорижо,

Эрхим хүн болоорой, үримни, — гээд,

Аласай замда намайгаа үдэшөөлтэ, —

Аялга дуундал һанагдаа бэлэйл.

Эжы, эжымни — бата найдални,

Энэ наһанайм дүмүүхэн түшэгни, —

Сэлмэг арюухан һэшхэл боложо,

Сэсэн үгөөрөө һургаал үгэхэдөө:

— Амидаралнай орёо хүшэрхэн юм даа,

Алдуугүйгөөр ябаарай, үримни, — гээд,

Анханһаа намдаа зохидоор ойлгуулаалта, —

Абарал буяншуу сэнтэй бэлэйл.

Эжы, эжымни — үлзы хэшэгни,

Эгээл һайханаар һанагдадаг дуумни, —

Аша, гушаяа тэдхэжэ, үргэлсэжэ,

Аажам тэнюунээр зугаа дэлгэхэдээ:

— Хүнэй бэрхые хүнүүд сэгнэдэг юм лэ,

Хүндэмүүшэ ябаарай, үримни, — гээд,

Оһолтой һанал бодолым сэхэлнэлтэ, —

Одото дэлхэй эндэ гэршэ!..

Чингис Гуруев

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments