18 декабря 2020, 21:19

Чингис Гуруев. Үнэн зүрхэнэй хүсэл

Үргэн Буряад оронойм

Үри хүүгэд ургажа,

Үльгэр, онтохон, шүлэгтэ

Үнэн зҮрхэнһөө дурлажа,

Аршаан булагай

Арюун уҺандал,

Арса, хужын

Адис хайрадал,

Энхэ буряад сэдьхэлтэйхэн

Эрхим хүнүүд болоһой даа.

 

Одото хүбүүд, басагаднай

Оюун бэлигээ хүгжөөжэ,

Ашата аба, эжынэрээ

Анхаран хүндэлжэ харилсахадаа,

Хүлэг мориной

Хүсэ туршаһандал,

Бурхан шүтөөнэй

Буян дэлгэруулһэндэл,

Бусад хэлэнһээ дутуугүйгоор

Буряад хэлэеэ шудалһай даа.

 

Амидын хэшэг зөөхэйшүү

Аза жаргал дэлгэмээр

Табан хушуун малаа

Тэнжээн эдлэхэ зорилготойшье һаа,

Пэб-паб дулаахан

Һэбшээндэ үлгыдүүһэндэл,

Сэсэн бодолоор

Сэдьхэлээ урмашуулһандал,

Түрэлхи хэлэнэйнгээ хүгжэлтэдэ

Түгэлдэр амжалта нэмээһэй даа.

 

Ум сайн, хүсэлдэхэнь лэ болтогой!

 

ХУН ШУБУУД

Ази туби юртэмсын

Ааяма халуун хизаарһаа

Сагаан хадаг һануулан

Сагаан хун шубууд хушууржа,

Булган таладаа хэшэгтэй

Буряад орон руу зорижо,

Буян заяа эдлэхээ

Бусабал… Харыт-ээ!..

 

Агуу алтан урагай

Ами һудал мандуулһан

Арюун Байгал далайдаа

Амар мэндэеэ хүргэжэ,

Наран элшэтэ дэлхэйгээ

Нангин болгожо энхэрээд,

Хурса хараа нюдэтэй

Хун шубууд ниидэнэ.

 

Үнгэ шанар баянтай

Узуур нютаг шэлэжэ,

Сэбэр нуурай эрье дээр

Сэхэ һанаагаар буухадань,

Хори-буряадай сэдьхэлдэ

Хэтын домогой шубууды

Хүнүүд шэнгеэр угтаха

Хүсэлни улзы юм!..

 

БАХАРХАМА ЖЭШЭЭ

Наһанай харгыда,

Нарилан тобшолоо һаа, —

Номгон ябажа,

Ноён болоод,

Амжалта туйлажа,

Анхарал татаад,

Тулиһан хүнэй:

— Туһалыш! — гэхэдэ,

Халиргай хүнэй:

— Харалсыш! — гэхэдэ,

Атагад гэжэ

Арсажа байнгүй,

Һаатад гэжэ

Һаналаа барингүй,

Зүгнэл хаба соогоо

Зурюу зангыень

Заһажа сэхэлхэ

Заяандаа найдажа,

Хада шэнгеэр

Халхабша болоо һаашни,

Тулга мэтээр

Туһа хүргөө һаашни,

Дүтэ, холыншье

Дүүмэр тэрэ хүн

Ухаатай ябадалыешни

Удхалан ойлгожо сэгнэхэл, —

Баясхалан түгэлдэр

Бахархама жэшээ болгохол.

 

Чингис Гуруев

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments