12 января 2021, 13:22

Чингис Гуруев. Зэрэлгээн шэнги

Сэхэ руунь хэлэхэдэ,

Сэдьхэлни уйтарна. Юундэ?

Нэгэ үйлэ һанаанһаам

Нэтэ доби һаланагүй.

***

Үбгэ эсэгэнэрэй

Үргэл мүргэлтэй, дэмбэрэлтэй

Сахюуртын дабаанда,

Сагай амгаланиие үреэһэндэл,

Одото тэнгэри доро

Ойроо хүртөөгүй золтойдоо

Шэбээ мэтэ ургадаг

Шэлбүүһэтэ ой модон —

Хуша, нарһан, шэнэһэн

Хуу бии һэн, —

Байгаалиин шэмэг мэтэ

Бахархал түрүүлэн харагдажа,

Хүнхинөөтэ хүгжэм мэтэ

Хүүен-хааян байдаг бэлэй.

Үнгэ сараагүй, нээрээ,

Үхибүүн бага наһанай

Үзэгдэл хэтэдээ мүнхэ бшуу.

Гэн гэтэр…

Холборхой шэнжэ түхэлтэй

Хоридохи зуунай эсэстэ,

Мүнгэнэй эрхэ мэдэлээр

Мүрөө алдагдаһан сагта

Тэрэ сарюухан ой модон,

Тэмсэжэ бодохо аргагүй һэн тула,

Олзын зөөридэ уйгаргүй

Обтожо шунахайрһан хүнүүдэй

Хобдог хомхойдо дайруулжа,

Хулгайгаар отологдон хюдагдаа.

Халаг, тэрэ дайда мүнөө

Халсархай добо мэтэ үзэгдөө.

***

Жараад гаран онуудта

Жабхаланта Ленинэй хотодо

Оюутан болоод, һуража ябахадаа,

Ородой музейдэ орожо,

Дээдэ һургуулиин хүтэлбэреэр

Дэлхэйн урлагай түүхэ шудалхадаа,

Нэмжээ Россиин дэбисхэртэ оршодог

Нэбшэгэр ехэ хүбшэ тайгые…

Унаһан нүүлэ, орбонтойнь харуулһан,

Уран шадабариин эди шэдеэр,

Торгон мэтэ аригуун һайхан

Тоһон шэрэ будагаар бүтээгдэһэн

Хүсэл түгэлдэр гайхамшаг зурагуудые

Хужарлан хаража, удаан зогсодог һэм;

Удхалан шэбшэжэ, урмашан байхадаа,

Уяран һагад нютагаа гэнтэ һанадаг һэм.

Энэмнай, нүхэдүүд,

Иван Шишкинай урлагай бүтээлнүүд —

Эхэ байгаалидаа

Илдамаар хандахын уран дүрэнүүд!

Арбан наймадахи зуун жэлые

Алдаршуулһан хүнэй аша габьяа.

Аглаг Россиин энхэ байгаалиие

Аршалха гэһэн бэлигэй зол заяа.

Хөөрдэм зангаар суг һураһан нүхэдтөө:

» Хөөрхэ нютагтам эдэ зурагуудай

Буулгабари гэхээр ой модотой газар,

Бурхан эндэ гэршэ, бии юм!» — гэдэг һэм.

***

Хангай дэлхэй юртэмсын

Хамаг үйлэтэ юумэн

Зүүдэ зэрэлгээнтэй адлишааһан

Зүй ёһоной удхатайл даа.

Чингис Гуруев

Уран хүн

рисунок — источник — Информ-полис

 

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments