17 марта 2021, 21:41

Cолбон Аюшеев. Баглаа сэсэг

 

Сэсэгэй дэлгүүртэ хэншье үгы.

Хайшаашьеб, наймаашан ошонхой.

Залуу хүбүүн гартаа мүнгэ бажуунхай

Хэндэшьеб даа, сэсэг бэдэрнэ, зобошонхой…

 

Үнгэ бүреэр миралзаhан сэсэгүүд сооhоо

Үнэрдэн байжа, удаанаар бэдэрнэ…

Үнгыень тааруулбаш, үнэртэнь голхороод,

Үнжэгэн зүhэтэй сагаахан сэсэгүүдтэ дүтэлнэ…

 

Баглаа болгоод, тэбэриhэндэл абажа,

Нюдэеэ анин сэсэгүүд соо зогсоно…

Бодолдоо, барюулжа байhанаа тухайлжа,

Ниидэhэн шэнгеэр гараа даллан тогтоно…

 

Хэндэ баглаа сэсэгээ барюулхыень

Хүбүүнhээ ондоо хэншье мэдэнэгүй…

Хайрата эжынь гү, али инаг гансаниинь

Хаанаб даа, хүлеэжэ ядан байна гү?

 

Наймаашанда мүнгэеэ түргэн hарбайжа,

Шэлэhэн сэсэгээ баглаа болгожо, орёолгоод,

Ниидэhэн юумэндэл газааша яаран гаража,

Шэнгэшэбэ гудамжаар ябаhан зон соо…

 

Солбон Аюшеев.

1912 он.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments