04 декабря 2019, 15:07

Cолбон Аюшеев. Энхэрэл

Эгүүридэ мүнхэрэн үшөө нойрсожо үрдихэбди.

Үгтэhэн наhанай үдэр бүхэниие сэгнэжэ ябаял.

Үглөөнэй наранай элшэ бүхэнhөө дулааень абажа,

Энхэргэн сэдьхэлдээ жаргалай ошо бадарааял…

 

Элинсэгтэйгөө эгүүридэ үшөө уулзахабди.

Үри хүүгэдээ амидын жаргал соо үзэжэ ябаял.

Үнжэгэн сэдьхэлэйнь миндаhан дээрэ наадажа,

Эдирхэн наhанай ульгамхан хаhадаа бусажа туршаял…

 

Эжы абынгаа буян эдлэжэ ябанабди.

Үнгэрhэн хаhаяа уяран байжа энхэрэн дурсаял.

Үглөөнэй наранда газааша гүйлдэн гаража,

Элшэхэн бүхэнэйнь арюухан адиста хүртэел…

 

Солбон Аюшеев.

Уран хүн.

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments