10 октября 2019, 22:04

Цырен-Дулма Дондокова. Буряадни

Зүүдэндээшье Эхэ орондоо,
Һэрюундээшье зосоогоо
Хэлэхэ халуун үгэтэй,
Хэмжэхэ зүрхэнэй дүлэтэй,

Омогоргохо омогтой,
Оодоргохо моритой
Энэ хүрэжэ ерэбэлби даа,
Эбхэрмэ ажабайдал мэдэбэлби даа.

Зүүдэндээшье эхэ орондоо,
Һэрюундээшье зосоогоо
Жэл, наһанай ошохо бүри
Жэгтэй харамтай болонолби.

Анха түрүүн ая гангыш амисхахадаа,
Арюун жаргалай амин гэжэ шэбэнээб.
Анха түрүүн дурантайш уулзахадаа,
Аглаг тэнгэриин дуһал гэжэ шэбшээб.

Зүүдэндээшье Эхэ орондоо,
Һэрюундээшье зосоогоо
Дуратайб шамдаа, Буряадни,
Дуратайб даруу зөөлэхэн эжынэртээ,

Дуратайб барюу сэсэн эсэгэнэртээ,
Дуратайб залуу хүбүүд басагадтаа,
Дуратайб дэлгэр буряад зандаа,
Дуратайб нэрэлхүү, үгэрхүү заншалдаа.

Заншал соомнай халуухан сай,
Заншал соомнай хани барисаан,
Заншал соомнай амаршалга: “Сайн”
Заншал соомнай галаймнай бадараан.

Арадай зохёолшон Намсараевай
Алтан мүрнүүдэй ханхинаан,
Арадаймнай зурааша Сампиловай
Адуун хүлэгүүдэй инсагаалаан
Буряадайнгаа хурса байгаалитай
Будаг шэрээрээ нэгэдэн,
Арадтаа мүнхэ байдагынь
Алдарта оронамнай заншал лэ!

Зүүдэндээшье Эхэ орондоо,
Һэрюундээшье зосоогоо
Дуратайб шамдаа, Буряадни,
Дуумни шамдаа, Буряадни!
Һалхи шуургандаа
Һалбарһан зандаа,
Ургаһан зандаа,
Унахаб замдаа,
Уураг Эхэ Буряадтаа.

 

Зураг Даши-Рабдан Гурорабданов

Уран хун.

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments