28 декабря 2018, 15:21

Басаа Валера. Шэбэртэ. Далай ламын айладхал

ШЭБЭРТЭ

Харьялан урдаа Хёлго мүрэнэй хойморто

Халюурна һайхан дайда минии – Шэбэртэ.

Хоридохи зуунай шуһата сагууды дабаа,

Хорин нэгэдэхи зуунда хохидоод абаа.

 

– Хаанахинайбши, –  гээд Һамаёонһоо асууха.

– Шэбэртынби,  – гээд тэрэнь харюусаха, –

Бууяа Дондогтой унаган нүхэд байһамди,

Багадаа нэгэ эхын хүхэ дэхэһэмди.

 

– Пришли иные времена,

Взошли иные имена, –

Гэжэ Евтушенко хэлээ һэн,

Газарай шарайн хубилһые дурдаа һэн.

 

Харанхы мунхаг байдалһаа гараябди гэжэ хэлсээд,

Хамаг аюулһаа бурхан лэ абардаг юм гэлдээд,

Һархайтар дасан, дуганууды Шэбэртэдээ барибад,

Һахюул-субарга Хүндэлэндөө отогойхид табибад.

 

Эдэ мэтые һайшааха һэн гү, нүхэдни,

Шаамбайн Бадма, Шаа-Сэрэн-Дондогуудни?

Буян хуряаха гэдэгынь ямар удхатай юм,

Бунхантай гүбөөнүүд уладта ямар туһатай юм?

 

ДАЛАЙ ЛАМЫН АЙЛАДАХАЛ

Далай лама иимэ һургаал айладаа һэн,

Дан хэтэрмэ шүтөөнһөө тэбшэхы һануулаа һэн:

Болохын табисуур болохоороо болохо, хараарайт,

Боди сэдьхэлээ, ухаагаа нэгээд угтаарайт.

 

Зоболон – ухаанһаа гэһэн юм бодхичитта,

Зальбархын түрүүн нүгэл хэхэеэ болиита.

Ядаралда ороходоо һажаамар зангаа орхиита,

Ямаршье сагта оюун бэлигтээ найдыта.

 

Хурын һүүлээр наранай заабол игаадагтал,

Һүниин удаа үдэрэй бусахаараа бусадагтал

Ядаралай удаа жаргал заатагүй ерэхэ,

Ямаршье юумэн мүнхэ байдаггүй юм гэхэ.

 

Алтан дэлхэйдэ мүндэлһэндөө баярлыта,

Амар жаргалай ерэхэдэ үрдижэ сэнгыта.

Зоболгон удангүй дахаад бусажа болохо,

Зоболон жаргал хоёрой тэмсэл эхилхэ.

 

Гай гасаланда дайрагдаһандаа гажарангүй,

Гараха орохын үүдэнэй хаагдаһанда зобонгүй,

Урагшаа амархан тэгүүлхые бодооройгты,

Урма зоригоо мохонгүй габшагай дабшаарайгты.

 

Аюул, ядарал, үбшэн, гашуудал ерэхэ –

Ажабайдалай шэрүүн хэшээл боложо үгэхэ.

Нэгэн гэбэл таниие сохин унагааха,

Үгы гэбэл хүсэл зоригтой болгоохо.

 

Бүхы юумэн хуу ушар удхатай,

Бүмбэрсэг дэлхэй өөрын хараа бодолтой.

Бэедээ найдаад, этигэл түгэс ябаарайгты,

Бэрхэшээл бүхэниие батаар тэсэжэ гараарайгты.

2018 оной декабриин 25

 

Николай Шабаев нэмэбэ. ДАЛАЙ ЛАМА В ПРИБАЛТИКЕ: «Когда я читаю лекции в Южной Индии десяти тысячам студентам-монахам и толпе простых студентов, я всегда упоминаю, что если мы сохраним логический подход в Буддийских традициях, то Буддизм сохранится на века. А если мы будем относиться к нему как к вере, или чтению мантр, то он исчезнет через несколько десятилетий.»
ТО ЖЕ НА БУРЯТСКОМ: «Би Урда Энэдхэгтэ арбан мянган хубарагуудта, болон юрын оюутадта номнол хэхэдээ, буддын заншалнууд гэһэн ойлгосо гээнгүй байлгаа һаамнай, буддын һургаал хэдэн олон зуугаад жэлнүүд соо яахашьегүй байха бшуу, харин энэ хэрэгтэ һүзэг гү, али мэгзэм мэтэ хандабалнай, хэдэн арбаад жэлнүүдэй үнгэрхэдэ үгы болоод байха гэжэ һануулдагби.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments