30 декабря 2017, 01:03

Дондог Цыдендоржиев. Нютагаймнай зон

 

Олондоо ажалаараа  суурхуулhан,

Орденоо  урдаа  яларуулhан

Оролдосотой  түрүү  ябаашад

Олохон  юм  даа  нютагтам.

 

Аргагүй  ехэ  ажалhаа

Айгаагүй  Басагайхай,

Дан  хүндэ  хүдэлмэриhөө

Далтираагүй  Батаалайхай.

 

Жороо  хурдан  машиные

Жолоодоhон  лэ  Самбууинхай,

Табяад  онhоо  машинаар

Табилуулhан  лэ  Гэдэбоонхай.

 

Хадын  арын  таряалангые

Хадан  хуряалаа  Хуригаадайхай,

Дахаад  хонидоо  наhаараа

Дамдинай  басагад  ябаа лэ  хоюулаа.

 

Гэсэр  хаанай  дүрсые

Гоёор  наадаа  Аюуша,

Гоохон  хатанай  байhые

Гэршэлээ  бидэндэ  Гэсэгма.

 

Хара-Зутан  абгые

Харуулан  наададаг  Раднаев,

Хатуу  булад  түмэрые

Хайлуулан  залгадаг  Аюшеев.

 

Сагаан  бүмбэгэр  хонидые

Суутайгаар  хараа  Сэгмитов,

Гүндүү  гүжэгэр  хурьгадые

Гүрэндэ  оруулаа  Гуруев.

 

Доошоо  hүүлтэй  хашарагуудые

Дахажа  адуулhан  Сэнгээ-Гармахай,

Шэрэм  булад  тракторые

Шадажа  ябуулhан  Сэрэн-Гармахай.

 

Дунда  hургуулиин  түүхые

Дууhан  заагаа  Жалсановна,

Буряад  хэлэнэй  бэшэгые

Бэлэглээ  манда Дылгыровна.

Бии  юм  даа  иимэ  зонууд

Бодожо  үзэгты  нүхэдүүд!

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments