19 марта 2021, 16:32

Дондок Улзытуевай шүлэгүүд

Дондок УЛЗЫТУЕВ

 

ЭХЭ НЮТАГАЙ МАГТААЛ ДУУН

 

Эсэгым түрэһэн нангин тоонто,

Эшэгы гэрэйм номин тооно.

Эжым түлиһэн алтан зууха,

Эртын сагай домог түүхэ!

 

Хангил үндэр Саяан тээһээ

Хадын сэнхир орон шэнги,

Хамар дабаан, Бархан тээһээ

Хангай ехэ тайга шэнги,

 

Эсэгым түрэһэн нангин тоонто,

Эреэлжэмни, Шэбэртэмни,

Буурал нагасын домог соолта,

Буугыт мүнөө шүлэгтэмни!

 

Түбэр-түбэр тахын тубэрөөн,

Түхэреэн сагаан адуун талам,

Түрын ёһоор магтан түүрээн,

Түлэг дундаа хүбүүнш ябанам.

 

Эшэгы гэрэйм номин тооно

Эртын наранай элшэ тодоод,

Олон һаруул сонхоо тоолон,

Ордон шэнгеэр һэргэн бодоо!

 

Сэлгеэ хото Улаан-Үдэм,

Сэсэрлигтэш сэнгэн зайнам.

Эдир дүүхэйн инаг нюдэн

Илдам һайхаар эмнин байнал.

 

Эжым түлиһэн алтан зууха

Эхэ нютагайм огторгойдол.

Энхэ галынь дэгжээн һууха

Элинсэгэйм захяа найдал!

 

Эрдэм соёлой аян нэхээд,

Эрхим хүбүүдш холуур тараа.

Олоһон олзонь— олон нүхэд,

Омог бодол, оюун хараа.

 

Эртын сагай домог түүхэ,

Эрын зориг, агтын жолоо —

Элдин нютагаа эрьен нүүхэ

Ирагуу дуунай эхин болоо!

 

ХАБАРАЙ  ҺЭБШЭЭН

Хабарай һэбшээн,

хабарай һэбшээн анхилна —

Хангай тайгам

нойрһоо һэреэд тамхилна.

Хабарай һэбшээн,

хабарай һэбшээн хурылна —

Халуун зурхэм

хэниишьеб даа үгылнэ.

 

Хабарай һэбшээн,

хабарай һэбшээн улеэнэ,—

Ханилһан нүхэдөө

дуралһан басагад хүлеэнэ.

Хабарай һэбшээн,

хабарай һэбшээн ниидэнэ,—

Хариин хүбүүд

нютагаа һанаад уйдана…

“Байгал” сэтгүүл, 1965 он, 4-дэхи дугаар

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments