02 февраля 2021, 03:07

Дугарма Батоболотова. Хоюулаа

ХОЮУЛАА

Хада ханамни хадаа,

Ханилhан нүхэрни хадаа,

Хүүгэдэймни эсэгэ хадаа

Эльбыш даа, намаяа,

Энхэрыш даа, намаяа,

Эрхэлүүлыш даа, намаяа.

Угайшни гуламтые

Унтараангүй бадарааhан

Эхэнэр хүн ха юмбиб даа, бишни.

 

Эхэнэр хүн хадаа,

Эльгэ нимгэтэй хадаа,

Инаг гансашни хадаа

Няалдаhуулби даа, шамдаа,

Нэнгэhүүлби даа, шамдаа,

Найдаhуулби даа, шамдаа

Эмээлтэ хазаартые

Энгэр соогоо багтааха

Эрэ хүн ха юмши даа, шимни.

 

Үбгэ hамган хоёр хадаа,

Үрхэ нэгэдэhэн айл хадаа,

Үри хүүгэдэй гэртэхин хадаа

Ага нютагтаа хоюулаа,

Арюун гуламтадаа хоюулаа,

Айл аймагтаяа сугтаа

Ерэhэниие угтаха,

Ошоhониие үдэшэхэ

Гэр бүлын тулга ха юмбибди даа, хоюулаа.

2009 он.

 

МЫ С ТОБОЙ

Ты — опора моя,

Ты — надежда моя,

Ты — уверенность в завтрашнем дне.

Ты — мой муж,

И дороже тебя у меня

Никого не бывало и нет.

 

Ты меня обними,

Обласкай,

Обогрей,

Сядь поближе ко мне и огню.

Я очаг родовой

Для тебя и детей

Много лет негасимым храню.

 

Мы — семья.

Мы едины в делах и мечтах,

Нас невзгодам нельзя победить.

Будем вместе гостей встречать и провожать,

Будем вместе отчизну любить.

Я уверена, ветры не выстудят дом,

Не боюсь испытаний любых.

Рядом ты.

И с тобой мы по жизни идём,

Озарённые солнцем любви.

2010 г.

перевод Б Макарова.

Дугарма Батоболотова

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments