27 января 2021, 00:49

Дугарма Батоболотова. Морин хуурай магтаал

МОРИН ХУУРАЙ МАГТААЛ

Урдын урда сагта hэн ха,

Уужам Буряад орондо hэн ха.

Уран Баатар hуугаа hэн ха.

Унаха хүлэг моритой hэн ха.

Хурдан нүхэр — морин эрдэни

Холын харгы дүтэ болгоо.

Хүлэг нүхэр — морин хани

Хүндэ ажал хүнгэн болгоо.

Сая холын дүхэриг соогуур,

Самсаал хурса эри дээгүүр,

Сорьёо тэмсэл дүлэн соогуур,

Сахариг хүрдын гороо соогуур,

Сэмүүн үеын хүшэр соогуур,

Саг жэлэй hэлгээн соогуур,

Сог мүшэдэй туяан доогуур

Сахилгаан хурдаар хиидэн гараа.

Мориной наhанда хэмжүүр хүрөө,

Монсогор нулимса дуhаан аняа,

Морин нүхэрөө Баатар шаналан,

Мүнхэ нойртонь үдэшэн гунхаа.

Морин нүхэрөө hанан дурсаа.

Модо hиилэжэ толгой урлаа.

Ута дэлhээр утаhа татаа,

Уяангата хүгжэм талада зэдэлээ.

Сая холын дүхэриг соогуур,

Самсаал хурса эри дээгүүр

Сорьёо тэмсэл дүлэн соогуур,

Сахариг хүрдын  гороо соогуур,

Сэмүүн үеын хүшэр соогуур,

Саг жэлэй hэлгээн соогуур,

Сог мүшэдэй туяан доогуур

Сахилгаан хурдаар хиидэн гараа.

Монгол, буряад холбоо арадай

Мүнхэ арюун заяан hүлдэ —

Морин хуурай хүгжэм зэдэлээд,

Молор талада зэрэлгээн тунаба.

Зүүнэй hүбөөр гулдиран гарахаар,

Зүрхэнэй hудалаар шэлжэрэн орохоор,

Жэнхэни хүгжэм шэхэндэ дуулдаба.

Жэгүүр дали ургажа дэлибэ.

Арад түмэнэй домог сооhоо,

Аяар холын сууряан сооhоо,

Агуу түүхын hэбшээн сооhоо,

Аян харгын тооhон сооhоо,

Ая гангын хангал сооhоо,

Агта ногтын ханхинаан сооhоо,

Адуун hүрэгэй түбэрөөн сооhоо,

Абай Гэсэрэй hалаа сооhоо.

Энгэр тушаа нариихан hудал

Ирагуу дуунтай ниилэнэ шэнги.

Агаарта арюухан тэнгэриин хүүхэд

Аялга нэгэдэн элинэ шэнги.

Морин хуурай аянга дууряажа,

Мүшэд яларан хатарна шэнги.

Мүнгэн hара малайн миhэржэ,

Манхан hүниие шэмэглэнэ шэнги.

Арад түмэнэй домог сооhоо,

Аяар холын сууряан сооhоо,

Агуу түүхын hэбшээн сооhоо,

Аян харгын тооhон сооhоо,

Ая гангын хангал сооhоо,

Агта ногтын ханхинаан сооhоо,

Адуун hүрэгэй түбэрөөн сооhоо,

Абай Гэсэрэй hалаа сооhоо,

Морин хуурай шэдитэ хүгжэм

Мохоhон зориг аргална шэнги.

Сэнтэhэн хүйтэн үбэлэй дунда

Сэлгеэн хабар асарна шэнги.

Сээжэ урбуулан, түүхэ уудалжа,

Сэдьхэл ургалан hэргээнэ шэнги.

Нангин мэдэрэл сэлин дэлгэжэ,

Номин дэлхэйдэ бэлэглэнэ шэнги.

Арад түмэнэй домог сооhоо,

Аяар холын сууряан сооhоо,

Агуу түүхын hэбшээн сооhоо,

Аян харгын тооhон сооhоо,

Ая гангын хангал сооhоо,

Агта ногтын ханхинаан сооhоо,

Адуун hүрэгэй түбэрөөн сооhоо,

Абай Гэсэрэй hалаа сооhоо…

2017 он.

Сахюурта.

Дугарма Батоболотова

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments