19 января 2021, 20:40

Нэрээ хухаранхаар, яhаяа хухарhан дээрэ

«Нэрээ хухаранхаар,

Яhаяа хухарhан дээрэ»

 

Туулгандал хүндэ гипс

Тагалсаг хүлдөө шудхуулhан

Таяг hугадаа хабшуулhан,

Тулгажа дохоншоон ябахадам,

Тоншожо элдэб бодолнууд

Толгойдом hубарина, hэлгэнэ…

«Нэрэеэ хухаржа гутанхаар,

Яhаяа хухаржа үбдөө hаа,

Дээрэ гээшэ ха»-гэжэ…

Гэмтэhэн яhамни эдэгэжэ,

Ганса минии бэедэмни,

Ганса намда, өөртэмни,

Энхэ элүүртэмни хэрэгтэй.

Аба эжын буянгаар,

Алтан дэлхэйн үргэмжөөр

Абажа ябаhан нэрэмни

Аха дүүнэртэмни, нүхэдтэмни,

Уг гарбалдамни, хүүгэдтэмни,

Сэдьхэлдэмни, hэшхэлдэмни хэрэгтэй.

Түүхын гүнзэгы тооhон соогуур,

Түмэн жэлэй заншал соогуур

Үеhөө үедэ дамжан ерэhэн

Үгын сэсэндэ дохин hүгэдэнэб:

«Нэрээ хухаржа гутанхаар

Яhаа хухаржа үбдөө hаа,

Дээрэ гээшэ ха «- гэжэ…

2004 он.

 

НАШЕ ИМЯ

«Лучше кость сломать,

чем имя сломать»

Бурятская пословица

 

Да, это так, сломаешь кость:

срастётся.

Сломаешь имя — исцеленья нет.

Нам имя как бессмертие даётся —

Оно в наследство детям остаётся.

…Звезда погаснет,

но не гаснет свет,

Летящий сквозь космические дали,

Сквозь все завесы пламени и льда,

Чтоб даже наши правнуки узнали,

Какой была погасшая звезда…

Вот так и наше имя сквозь столетья

К потомкам нашим память донесёт.

И пусть в его неугасимом свете

Надлома чёрный шрам не промелькнёт.

 

Дугарма Батоболотова

2010г.

перевод Б. Макарова

19.01. 2019.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments