25 января 2021, 02:18

Дугарма Батоболотова. Поэзиин юртэмсэ

ПОЭЗИИН ЮРТЭМСЭ

Урда hүни үргэн талада

Уран үгын ульгам жорхойе

Ургалжа баряад уяран зогсооб.

Уудам тала үнгын сэсэгээр,

Угалза hиилэн, үльгэр далайн

Үүдэ сэлижэ, урдамни дэлгээ.

Долоон үнгын дугы hолонго

Дугаа татан, тэнгэридэ матараа.

Дугы дээгүүр дамжан алхаhаар,

Дэлхэйн баялиг дээрэhээнь харахаа,

Дүүлин гарааб, үүлэн дээрэ…

Үльгэр түүхын орон соо ороод,

Үзэсхэлэн hайхан мэдэрэлэй оршон соо,

Таабари үгын шэдитэ ордон соо

Тогтожол үлөөб hолонгын оройдо…

Хэды гоё бэ-э.., тэндэ hуухада,

Хурдан баян үгын аадар,

Хуурай сэдьхэлдэш адхаржал мэдэхэ.

Худал үгыень илгажал, илгажал,

Үнэн үгыень эмхилжэл, эмхилжэл,

Үүрэй сайтар үргэhэгүй hуугааб…

Эльгэ зүрхэнэй эгээл холоhоо,

Энхэрэл дулаахан мэдэрэл түрүүлдэг,

Эндэ ха гү, поэзиин юртэмсэ?

Эндэл ха даа поэзиин юртэмсэ,

Энэл ха даа, сэдьхэлэй хүгжэм…

2014 он.

 

УНШЫТ, НҮХЭД

Уншыт нүхэд!

Ууган сээжымни оёорhоо,

Ухаан бодолоймни гүнзэгыhөө

Уянгатан гараhан угалзыемни,

Урма, зориг, hэшхэлыемни,

Уншыт, нүхэд!

 

Шагныш, нүхэр!

Шүүмэг соогуур hагшуурдаhан,

Шүрэ шэнгеэр үлхэгдэhэн,

Шуhан соогуур бусалгаhан,

Шуран, хурдан шүлэгыемни

Шагныш, нүхэр!

 

Сэгныт нүхэд!

Сээжэ соохи эрмэлзэлыемни

Сэлмэг дулаан ульhыемни,

Сэдьхэл hанаан бодолыемни,

Салгидан халиhан мэдэрэлыемни

Сэгныт, нүхэд!

24.01.2021 он.

Сахюурта.

Дугарма Батоболотова

Уран хүн

Зураг: Ван Игуан

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments