12 февраля 2021, 10:04

Дугарма Батоболотова. Сагаалганаа угтая

САГААЛГАНАА УГТАЯ

Зүүн зүгэй литэ hэхэгдэн,

Зурхайн сэсэн мэргэн зарлигаар,

Зуража hиилэхэ ерэхэ сагые,

Зүрхэн hудалай сохидол хубиие…

 

Жаранай Рабжуун хулганаар эхилээд,

Жагсаалда хойноhоонь Үхэр ерэбэ.

Жамын hайнда найдажа этигээд,

Жабхалан сагаа хүлеэн тэниибэ.

 

Нүүдэл арад дайдаяа махажа,

Нуга талын элдиниие бэдэрhэн.

Табан хушуун малаа тэжээжэ,

Талаан эдлэжэ, амидаран тэнжэhэн…

 

Сагаан hараяа шамдуун угтахаа,

Сагаан эдеэгээ салгидхан халяахаа,

Саhан хүнжэлhөө уурал бааяhаар

Сагнай яаралтай жэлээ урина.

 

.hүн булаг бурьюулдаг ҮХЭР!

.hуулга hабаар дүүрэдэг ҮХЭР!

Үхэртэй байбал садхалан гэдэг,

Үүсэ, хэшэг эдеэтэй гэдэг.

 

Элбэг баян Үхэр жэлээ

Этигэн угтажа баярлан жаргая!

Энхэ элүүр дорюун зандаа,

Эршэ хүсэлтэй, нүхэд золгоеэ!

Дугарма Батоболотова

10.02. 2021 он.

Сахюурта.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments