11 апреля 2018, 01:36

Гулабхаа

 

 

Гэрэймнай сонхын углуунда

Байрлаба хоёр гулабхаа…

Хүйтэншье байг, халуунда,

Ниидээд лэ ерэхэ урдаhаа…

 

Нэгэтэ сонхоо нээхэдэм

Хэбтэбэ таранхай далинууд…

Газарhаа түүжэ, үзэхэдэм –

Гулбахаагай үдэнүүдтэл адлинууд…

 

Абынгаа гэшхүүр асаржа,

Хананда түшүүлэн табяад,

Аhалдан дээшээ гаража,

Харабаб уурхайень, шагаагаад…

 

Шарахан хөөрхэн зулзагад

Шииганана уурхайн соо

Хажуу тээхэнь – хабшуулдаад

Харагдана шубуун шуhан соо…

 

Хүршымнай миисгэй hүниндөө

Гулабхаадта добтолоо.

Хүлөө нүхөөр шургуулаад

Зулзагадта дүтэлөө…

 

Эрэ дорюун гулабхаань

Миисгэйн хүлые тоншожо,

Эри хурса hабарhаань

Хулжажа шадаа, үрдижэ…

 

Шубуунай хэдэн үдэнүүд

hабартань үлэшөө шуhатаад,

Газаагуур тэрэнээ тараагаад

Арьяатан зугадаа, тоншуулаад…

 

Тэрэнhээ хойшо миисгээе

Тэрэ зандань туудаг бэ.

Сонхон дээрэхи уурхайе

Сахижа ходо ябадаг бэ…

 

Солбон Аюшеев.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments