29 декабря 2018, 20:21

Намжилма Нанзатовна. Хүлэг шүлэгүүдэйм жэгүүр олгоһон…

.

Буряад арадай поэт Баир ДУГАРОВ

ГУРБАН ЭРДЭНИ

Гулинсаг хулинсагуудаа захинаб,

Гунан гутаар дайдаяа сахинаб,

Гурбан эрдэниеэ тахинаб:

-Будда доро шүтэмэй;

-Багша ламадаа түшэмэй!

-Номдоо шүтэмэй!

 

Хүмүүнэй дагадаг зам мүшхэнэб –

Хэды амин, хэды хүн мүндэлнэб?!

Тэдээн дотор минии гурбан эрдэни:

-Тэнгэри!

-Газар!

-Бурхан зэндэмэни!

Цэдэн Галсановай оршуулга.

 

НҮҮДЭЛ УГСААТАНАЙМ ОДОН

Уг изагуурай унтархагүйн тэмдэг –

Ута зам – эрэдэ, улаан гал – эхэнэртэ.

Эхэ, хүбүү хайрла, угаа залгуул,

Эрэ хүбшэргөө дэли, мэргээ харуул.

Эрэ – утаан дээгүүр, эхэнэр – гал дээгүүр,

Эршэдэ, хүлэгни, он шамтайб, бү бүдэрэ,

Угсаатанаймнай орхиһон дүлэн –

Унтаршагүй бадарнал, дулаа үгэн.

Заяан – эрэдэ, жаргалай эхин – эхэнэртэ.

Ногоохон суур номин тэнгэри үргэлэнхэй. Харуул.

Хүбүүгүй, хүлшөөхэ галгүй, хүндэтэ нүхэргүй байбал,-

Юумши? Юртэмсын буһалгаан гүш. Зайлуул.

Цырен-Дулма Дондоковагай оршуулга.

 

Баир ДУГАРОВ буряадаар зохёогоо

Монголой Ехэ Улсын 800 жэлэй ойдо

Түмэн жэлнүүдэй туршада

Түрэл түүхын һүлдэ болоһон,

Хүрьһэтэ дэлхэй дээр

Хэтэ намилзадаг

Хүхэ монголой

Хүхэ туг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уг гарбалайм эхи табиһан

Үе сагай буурашагүй долгиндол

Хүхэ тэнгэриин гэзэгэ болоһон

Хүхэ монголой

Хүхэ туг.

Хүлэг шүлэгүүдэйм жэгүүр олгоһон

Гүн сэдьхэлэйм хадаг дэлгэһэн

Хүрьһэтэ дэлхэй дээр

Хэтэ намилзадаг минии һанаанда

Хүхэ монголой

Хүхэ туг.

2006 он.

 

АЛАН-ГУА

Агуу эзэн богдо Чингис хаанай

Алтан урагай эхи табиһан

Арад түмэндэ аза жаргал заяаһан

Аша ехэтэй Алан-гуа эхэмнай.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments