01 апреля 2018, 22:01

Хабар

Хабараар саһан анхилаад,

Хайнагтажа эхилбэ,

Хүйтэн үбэл тулгардаад,

Харихам ха даа гэбэ.

Хабарай наран шарахадаад,

Хайрамай уһа харьюулба,

Холшор гансам һанагдаад,

Халуун зүрхым бурьюулба.

Хадада ургын бултайхада

Хонин һүрэгүүд шуумайгаад,

Хуһанай ногоорон байхада

Ханилһан нүхэдни дурсагдаа.

Хайрангын үбэры шэртэхэдэм

Халюуран дайдам зэрэлгээтээд,

Хуурын хүбшэргэй дүнгэхэдэм

Хуушанай хүгжэм зэдэлхэл гээ.

Хүрьһэтэ дэлхэй һуняагаад,

Хүмэдхөө үргөөд хараашалба,

Хадын оройһоо алхалаад,

Хабаржаандаа гаран яараба.

Басаа Валера

2016 оной февралиин 14 

фотозураг  http://mungen-tobsho.com/archives/category/uran-zoxyool Намжилма Нанзатовнагай сайтһаа абтагдаа.

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments