06 апреля 2018, 22:08

Басаа Валера. Хадамай ханза.

Арбан ханза алтатай,

Арбан тэмээн бэлэгтэй

Ерээ бэлэйл басагахан,

Болоо бэлэйл hамган.

Долоон үеын саана,

Дошхон Хёлгын наана

Үртөө табяал тиигэжэ,

Үнэржөө hэмнай ниилэжэ.

Бэлигтэй улад зоной

Басагад хүбүүд мүнөөнэй

Баhал hуудаг шадалтай,

Видео, айфон, Интернедтэй.

Сагай эрилтэ сагтаа,

Сагай гүйсэ хурдадаа,

Юуниинь лэ үшөө бологшоб,

Юундэ дайлдахаал бэлдэгшэб.

Ухааниинь ноёдой тиимэшэг гү,

Үhөө хиhаагаа нэхэдэг гү,

Хамагhаа сэсэнбди гэлдэдэг гү,

Хаан шэрээнь уйтададаг гү.

Амарагай энжэ гунжа,

Алта мүнгэтэй ханза,

Арбан тэмээнэй анза,

Мянган жэлэй минаа,

Түмэн жэлэй түүргэ —

Онтохон болоод хиисээл,

Ондоо бусахаяа болёол.

 

Найдал

Наhандаа, залуудаа,

Найдалдаа, буяндаа

Найртайгаар,

Наартайгаар

Нэнгыш даа,

Наадыш даа,

Наярыш даа,

Нүхэрни, инагни.

Үбгэрөөб, хүгшэрөөб,

Үедөөб, хүндэдөөб

Гэнгүйгөөр,

Гэмгүйгөөр

Гарыш даа,

Дуулыш даа

Дуунуудаа,

Нүхэрни, инагни.

Басаа Валера

 

Уран хүн.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments