31 августа 2018, 19:10

Солбон Аюшеев. Хонхо

Гэнтын хонхо зэдэлээд

Утаhаар ерэбэ мэдээ…

Гэмтээб… — гэжэ хэншьеб хэлээд,

Утаhам замхаа. Мэгдээб…

 

Дахинаа хонхын зэдэлхые

Тэсэжэ ядан хүлеэгээб

Доhолhон зүрхэнэйм сохилхо

Тэгшэрбэшье, тэсээгүйб…

 

Харюу хонхо эльгээгээб —

Нүгөө талада абяагүй…

Хэды дахин дабтабаб

Нэгэтэшье абаагүй…

 

Хэн байгааб – ойлгоогүйб.

Гэнтэ гэмтэhэн байгаа гү?

Хэлэжэ хүсэд үрдингүй

Гайда абтаhан байгаа гү?

 

Утаhаа баряад хүлеэнэб.

Ухаандам үлэнхэй үгэнүүдынь…

Сэдьхэл зүрхэнhөөн үреэнэб —

Сахижа ябаг бурхадуудынь…

 

Уран хүн

Солбон Аюшеев.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments