11 октября 2017, 16:21

Эртын хабар

Эртын хабар.

Эртын хабарай түлэг дундаа орон,

Элдин дайдаар дулаа тараан байхадань,

Мүнхэ тэнгэриин үльгэр түүхэтэ орон

Мэндэн, эрьен, эндүүршэбэ гу?

Бордоhолжо, шуургаар гэнтэ hэрьен,

Борохон дайдаяа үрмөөр будараан,

Буурал үбгэнэй сэн жабарта амин

Бултаниие хайрахаар аашалшаба гу?

Теэд үбэлнэй үнгэрэн үнгэрөөл,

Тэнэhэн шуурганай улихань шортоол,

Турлаагай хаагалаан соо бархирhаар

Таламнай харлахал, хараан соо, бэлээр.

Тарган хүрьhэндөө дайдам садатараа

Тэнгэриин үбгэнэй бэлэг шэнгээхэл,

Шиигээр хужарлан зэндэмэни талаaр

Хибэс ногоон халюурхал, хараан соо

бэлээр…

2007он.

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments