09 февраля 2018, 12:32

Эжын һургаал

 

Эжын һургаал

Сагаан эдеэхэнээ бэлдэжэ

Сагаалхаяа түхеэрэн байхадам

Үни сагай байдалайм  зураг

Үлхэлдэн ерэдэг  һанаандам…

 

Баруун хойморой гунгарбаа соо

Бурхад жэрын, һүрөөтэй һэн…

Адисын уняарай хангал соо

Ялалзахань  жэгтэй  һэн…

 

Тарнияа гүбэрһэн эжыхэнэй

Сүлөөгүй наманшалха гээшэнь..,

Тахилаа  аршаһан эжыхэнэй

Забдагүй  зальбарха гээшэнь…

 

Оршон дайдадаа һүеэ сүршэн,

Сахюусадтаа үргэн, мүргэхэ.

Амтата шэхэр, арьбинта мяхаяа-

Бурхадтаа табин,  хүндэлхэ…

 

Хажуугаарынь гүйһэн бинь

Хуршынгөө Доржимаахантай

Хул доогуурынь торолдон,

Бурхаар наадаха hанаатай…

 

-Баиро-о! Бурханшни гүйшоол,

Харыш!- гэжэ, намай сошоон,

Шалюухан  басаганай энеэжэ,

Шоглон байхань  һанагдаха.

 

— Бурхаяа хургаар заахагүй юм,

Нүгэл! — гэжэ, бадашан,

Зан хатуу   хүгшэнэйм

Зандан байхань дуулдаха.

 

Эжын гэмэрхэ залхуутай гэн

Яатараа дээрэлхэдэг һэн биб,

Хэлэһэн үгэдэнь эсэргүүсэн,

Тоонгүй, тоосолдодог һэн биб…

 

Теэд..,

Энэ сагнай сахариг мэтэ,

Эгсэ хадаһаа мухариһан  мэтэ…

Үшөөл саашаа гүйхэ  бүринь

Эжын һургаал эрьен  бусаха…

 

Эртэ бодоод сэржэмээ үргэхэ,

Эртэ бодоод, эршэмтэй ябаха,

-Ажалша хүн ама дүүрэн,

Ажалгүй  хүн хубхай хооhон,

-Хүндэ мууе hананхаар,

Хүндэ hайниие hанаха.

-Өөдэнь хаяhан шулуун

Өөрын толгойдо бууха.

-Хүгшэнэй хэлэһэн үгые

Хүндэлэн, даажа абаха.

-Үбгэн хүниие ямбалха,

Үтэлхэ саг өөртэш ерэхэ.

-Наһаяа һайн эдлэхэ,

Наһандаа буян хэхэ…

 

Түрэл һайхан  дайдаяа

Тоборгон hандаахагүй,

Булаг сэбэр уhандаа

Бузар  юумэ хаяхагүй,

Модо тайгаяа хэрэгтэгүй

Мундуурхан отолхогүй,

Хангай дайдын  гүрөөhэ

Хомхойрон  хюдахагүй…

 

Буян, нүгэл,  сахюусан.

Бурханай орон, нарин байдал.

Нүгөө наhан, хайра, гамнал.

Эхэ орон, тоонто,  энхэрэл…

 

Гээд лэ..,

Дууһашагүй  ойлгосонууд,

Дундаршагүй захяанууд,

Элинсэгүүдэй  үреэнүүд,

Эжынүүдэй һургаалнууд

Үеһөө үедэ таража байг,

Үхибүүдтэмнай  хүрэжэ байг.

Зүрхэн соонь  ошо бадараан,

Зам харгыень гэрэлтүүлэн байг.

Сэдьхэлэйнь оёорто уургайлан,

Сахюусан болоод мүнхэрэн байг.

Баира Бальбурова

 

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments