22 марта 2018, 01:40

Манан соо… (шог)

  Захааминай Үлэгшэн нютагайхидай зугаанhаа..:)

Посхоожын үүдэнэй дэргэдэ

Үнеэдээ туужа асараад,

Уулаhаа бууhан манан соо

hуушаба hамгадууд, суглараад…

 

Үдхэнhөө үдхэн манан соо

Үлэшөөд байхадаа hамгад,

Нютагай бүхы hониноо

Нюунгүй шашажа захалбад…

 

Сэдыбэйдэ хадаг буухань,

Сосортон гэрээ дүүргэбэ,

Сэбэгтэн ниилэжэ hуухань,

Сахиртань Нимбу хүргэбэ…

 

Мэргэн Доржо буугаараа

Хоёр шоно hунаагаа,

Банзартан тайга гараад,

Гэрэй модо унагаагаа…

 

Арданай морин олдоогүй,

Шагдарай хашаань унашоо,

Аюрай басагад хамаагүй

Шангархаад, Сахираа ябашоо…

 

Сельпогой Лиза хээлитээ,

Самбуугай хүбүүн бусахань,

Дэмбэрэл хүгшэн дүлиитээд

Докторто үглөө ошохонь…

 

Будын Сашка архидаад,

Бүмбээлэтэй наншалдаа,

Бальжан гэрээ худалдаад

Бүргэ буухаа hаналдаа…

 

Батуунайн машина эбдэрээ

Үндэр Будажаб зөөхэнь,

Бальжинтан үгсэбэ гэрээрээ

Зуhаландаа үрдижэ буухань…

 

Түрүүлэгшэмнай баруулаа,

Городок ошоо гэлдэнэ.

Тракторнуудаа заhуулаад,

Үбhэндөө орохоо бэлдэнэ…

 

Харитоночын хүбүүниинь

Хотын мүрысөө шүүгээ,

Улаан Хамартын хүзүүниинь

Үбдэжэ, үнёор эмшэлүүлээ…

 

Дашын трактор хүмэреэ,

Матвейдэ хулгай ороо,

Сельподо шалгагшад ерээ,

Гаражай хушалта сүмэрөө…

 

Колхозой, фермын, hургуулиин

hонинууд hубарин зэдэлнэ,

Клубтэ юунэй болоhонии

Дууряажа байгаад, хэлсэнэд…

 

Үүлэмнай үдхэрэн манараад лэ

hамгадайш зугаан дүүрэбэ,

Манан соо ябахаа залхуураад,

Гэрэйнгээ hониды эхилбэд…

 

— Хүбүүн hураха hанаагүй

Зайгуултажал ябана,

Золигто, юуншье хамаагүй, —

Бальжинай Пылжид эхилнэ…

 

Жамсын Надя, hууhанаа,

Хүбүүдээ магтажа оробо,

— Ехэмнай албанhаа бусаhанаа

Ажалда орожо шадаба,

 

Дорохинь hурахам гээд лэ,

Город тээшээ тэгүүлбэ…

Мансаранай Лиза, уухилаад,

Басагадаа хараажа эхилбэ:

 

— Город ошожо hурахамнай,

Эрдэм дээжэ үзэхэмнай,-

Гэлдэжэ байгаад, янгархаад,

Ябачоо, бэедээ дахуулаад…

 

Хужараа ошожо ерээбди,-

Гэнэ Дандиин Маруся.

Санагын аршаан хүрөөбди —

Амараашад hууна жэрысэ…

 

Сэдэйн Дарижап ууртайгаар

Үбгэнөө ёгтолон дуугарна:

— өөдэгүй хэhэн хажуурынь

Үе болоод лэ hугарна…

 

— Хонгорой аршаан үглөөдэр

Морёо хүрлөөд ябахамнай, —

Дуугарна Аюрай Ошор, —

Долоон хоногоор зайлахамнай…

 

Хоолойнгоо hөөтэр хөөрэлдөөд

hамгад хобоо дүүргэбэ…

Хажуу тээhээ мөөрэлдөөд,

Үнеэд хойшоо гүйлдэбэ…

 

Мананшье байтараа тунаад,

hамгадайш зугаа тараал даа…

Халзаймнай морёо унаад лэ

Харюулхаа дээшээ хатараал даа…

Солбон Аюшеев

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments