18 января 2021, 22:56

На. Сэмжэд. Бурхан-Халдуунай бүргэд

БУРХАН-ХАЛДУУНАЙ БҮРГЭД

 

Бурхан-Халдуунай бүргэд —

Би буряад…

 

Буряад эрын зүрхэн тарниһаа

дуһал хүртэжэ,

Буряад эхын хэбэл туяатуулан

түрэл һэлгэһэн,

Буурал Алан-Гуагай гэрэлээр

ерэһэн һүнэһэнби.

Ботохон-Тарганай эритэ һэлмээр

бүжэглэхэ залгагшаньби.

Хээрын эршэгэнүүр һалхинда

зоригоо задагай табиха,

Хэсэһэн бөөн үүлэндэ

хараагаа эмирэн сасаха,

Хэрэһэн галта сахилгаанай

уулзуурта золоор зугаалха,

Хэмжээ хугасаагай тэнсүүридэ

ёохор татан тоглохо

Харанхы гүнзэгы нүхэнһөө

өөрынгөө хүсэ оложо,

Хазаарай жолоо татан

наран өөдэ дүүлижэ,

Ононой эрьеэр олон зуун жэлдэ

үгсэжэ уруудаһан

Одотой мүнхэ тэнгэриин

нэгэ хаан — би буряад.

Оршолоной орёо зангилаада

зада хүрмэлдэжэ бусайдаһан

Орон саггүй зогсоолые

юртэмсын жолоогоор угзаран,

Үнэн, худалай зайе

мүнгэн хутагаар шуулажа,

Үнгэрһэн, ерээдүйн замые

элирүүлхэ шэдитэн — би буряад.

Баруулжаа ташаһан наранһаа

хун шубуунай үдөөр

шэмхэ гэрэл зээлэжэ,

Байгалһаа дэлгэрһэн хүхэ дүлые

тэнгэри өөдэ

аһаан харбажа,

Бартаа орьёлой оройгоор

далияа шуун ниидэдэг

Бурхан-Халдуунай бүргэд…

Баряанай нара, һарын дунда

үлгөөтэй сүлөөтэ  удам —

Би — буряад-монгол!..

 

Монгол бэшэгһээ Чингис Гуруев буряадшалба

Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments