22 января 2021, 01:06

На. Сэмжэд. Эсэгын гуламтада багтадаггүй үхинэй заяан

 

 

Намарай арюун наран

бултайнгүй гурба хоноо,

Хүйтэн бороо шэдэрэн ороод,

газар дайда нороо;

Нэбшэгэр хара үүлээр бүрхөөгдэнхэй

тэнгэри унажа байһандал ойртоо;

Хүршэ һуудаг айлай гэрнүүд

бороогой мананда шэнгэн,

харагдахаяа болёо.

Тэнгэри газар хоёр аргамжаатай

моринһоо наашаа ниилэжэ,

Дэлхэй даншье һаа уйтан болошоо.

Абатамни аяар холо оршоно.

Тэрэ зүгтэ  — бараан үүлэнүүд…

Бороо ороно ха.

Дэмы үгэ бэшэл —

абын дулаан гэр һанагдаха юм.

Эдыдэ бодоогүй унтажал хэбтэдэг һэм.

Айлай эрхэ үхин би

Энэ нэгэ муу хара эрэдэ юундэ дурлажа,

хадамда гараабиб?

Абын гуламтада

багтадаггүй үхинэй заяан,

Ай даа, хариин хаалгада

тогтодог байнал даа.

…Һалхинда шэшэрэн зогсоһон

үнеэдээ бээрэнхэй гараараа

шобторноб.

Һорьмоһо, гэзэгэмнишье…

гутал, суба…

сэдьхэл зүрхэмнишье…

Сүмөөрөө нэбтэ норошоо.

Бороогой дуһал юм гү,

нулимсашье юм гү, —

нюураар дүүрэн бүмбэрнэ…

 

Сэдьхэлдэм гэнтэ гуниг,

уур сухал орьёлон мушхараад,

Хилгааһан тушаагаа барижа,

энэ дэлхэйе юм гү,

Хуби заяагаашье юм гү, —

сохиһойб гэжэ һанагдаа.

Эхилээд үнеэдээ,

Эжэлэнгүй

Удаань өөрыгөө

Уйлажа байжа

тушаагаараа буулганаб…

 

Хуушан монгол хэлэнһээ

Чингис Гуруев буряадшалба.

Уран хүн

Зураг: Мэдээ.МН

 

 

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments