29 ноября 2017, 00:55

Найдал. Чимит-Доржи Цыдендамбаев(1918-1977)


Хүнүүд юундэ найдадаг бэ?

Найргүйхэн аюулай ерэхэдэнь, хүнүүдэй

Найдадаг юунүүд байдаг гээшэб даа?

Захагүй олон даа шүтэхэ юумэнүүд,

Заримыень тоолоод, нэрлэхэдэ болохо даа.

Онгосынгоо хоёр һэлюуртэ найдадаг,

Моринойгоо дүрбэн туруунда найдадаг,

Туулган тобшынгоо мэргэндэ найдадаг,

Хара һамганайнгаа мэхэтэйдэнь найдадаг,

Эрэлхэг зоригтоо, хүсэндөө найдадаг,

эрхим нүхэдэйгөө зүбшөөлдэ найдадаг.

Абида бурхандаа найдаадшье һуудаг

Арбан табан хүн байжашье болохол…

Чимит-Доржи Цыдендамбаев
Уран хүн

Поделиться:

Автор:

comments powered by HyperComments